روایت خوب خبرنگار | جایگزین وظیفه
«روایت خوب خبرنگار»، مروری بر دیدار رمضانی مسئولان نظام همراه خود رئیس معظم انقلاب اسلامی است.