رزمایش چین در نزدیکی تایوان به طور همزمان بازدید هیات یانکی به تایپهبه گزارش ایرنا، عالی هیات ۶ نفره به دلیل قانونگذاران یانکی به دلیل جمله باب منندز رئیس کمیته روابط بین المللی سنای آمریکا روز پنجشنبه (به وقت محله ای) در سفری ادعا نشده وارد تایوان شدند. این گروه متشکل به دلیل هر کدام حزب آمریکا ادعا به همانطور که صحبت می کنیم(جمعه) همراه خود تسای اینگ ون رئیس جمهور تایوان دیدار کنند.

{تلویزیون} چین روز جمعه معرفی شد، وزارت حفاظت این ملت آگاه رزمایش ارتش اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی شخصی را به دلیل همانطور که صحبت می کنیم – جمعه – ۱۵ آوریل برگزار می‌تدریجی.

پنتاگون بارها و بارها به پکن هشدار اطلاعات کدام ممکن است مانورهای ارتش چین، دریای چین جنوبی را «بی‌پایداری‌تر» خواهد کرد.

هفته قبلی چین به آمریکا فقط در مورد بازدید نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این ملت به تایوان هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شد چنین دیداری از نزدیک بر روابط پکن – واشنگتن تاثیر خواهد گذاشت.

سختی‌ها بین چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا فقط در مورد تایوان، جزیره‌ای در جنوب چین کدام ممکن است ادعای استقلال دارد، در جاری {افزایش است}. پکن این جزیره را سرزمین عمده شخصی می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است در همه جا جهان به دلیل جمله آمریکا نیاز به بر ایده «دستور چین واحد» همراه خود آن قرار است برخورد کنند.

واشنگتن به دلیل عالی سو می‌گوید به پوشش دستور چین واحد پایبند است با این وجود به دلیل سوی اکنون نیست اعلام کردن می‌تدریجی در صورت بروز درگیری میان چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایوان به دلیل تایوان حفاظت خواهد کرد؛ موضوعی کدام ممکن است باعث روند چین شده است.

بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا از قبل در اظهاراتی فقط مداخله جویانه آگاه بود، چنانچه بین چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایوان {درگیری} راه اندازی شود تصمیم گیری در حفاظت به دلیل تایوان خواهد بود، احتمالا.

پیشتر، نشریه یانکی وال استریت ژورنال هم مدعی شده بود کدام ممکن است چین قابل انتساب به دلخوری کردن به دلیل خطر نشات گرفته به دلیل آمریکا، برای عجله انتخاب زرادخانه هسته‌ای شخصی را بهبود اطلاعات است.