راهی که در آن اندازی آزمایشی اتوبوس {برقی} در داخل ناوگان اتوبوسرانی تبریزرسول برگی روز جمعه در داخل اظهار داشت وگویی اظهار کرد: به همت نمایندگی واحد اتوبوسرانی شهرداری تبریز، خوب اسباب بازی اتوبوس {برقی} ایجاد درون کدام ممکن است محصول نمایندگی سرعت بالا می‌باشد یا نباشد، به مدت زمان 5 روز به همین دلیل روز شنبه به صورت آزمایشی ورزش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت خرید تاییدیه‌های کارشناسی، اتوبوس‌های {برقی} {خریداری شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ناوگان حمل‌ونقل عادی تبریز اضافه می تواند باشد.

وی شکسته نشده داد: نوسازی ناوگان حمل‌نقل عادی تبریز به همین دلیل راهبردهای غالب شورای {ششم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی‌ شهرداری است کدام ممکن است این اتوبوس‌های {برقی} به همان اندازه به فعلی در داخل شهرهای اصفهان، مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران به کارگیری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود اضافه شدن این اتوبوس‌ها، {حرکت} ناوگان حمل‌ونقل عادی تبریز در جهت حمل‌ونقل پاک تسریع شود.

به گزارش ایرنا، بهره مندی از مزایای اتوبوس‌های {برقی} اقدامی حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی در داخل جهت اصلاح کردن سیستم حمل‌ونقل عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب آلودگی هوا هوا است.