رئیس کوتاه مدت اخوان المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شدبه گزارش ایرنا به نقل به دلیل پایگاه خبری «الیوم السابع» مصر، جیب دادگاه کیفری قاهره در این زمان (یکشنبه) {در} گردش محاکمه مجدد «محمود ملاحظه» رئیس کوتاه مدت اخوان المسلمین {در} {پرونده}‌ای رسانه‌ها شناخته شده به عنوان «تأثیر می گذارد به مرزهای ژاپنی» شناخته می‌شود، تصمیم حبس ابد صادر کرد.

پیشتر رسانه‌های مصری گفتن کرده بوده اند کدام ممکن است قوه قضائیه این ملت تصمیم اعدام محمود ملاحظه رئیس کوتاه مدت اخوان المسلمین را تایید کرده است.

وب الجزیره قطر ۲۸ آذر 12 ماه قبلی گزارش اطلاعات بود کدام ممکن است جیب دادگاه ایده آل زندان ایمنی دولتی مصر، تصمیم اعدام او می رود را {در} {پرونده}‌ای رسانه‌ها به «تأثیر می گذارد به مرزهای ژاپنی» نامگذاری شده است، قابل انتساب به اتهام وی به همکاری همراه خود رویدادها بین المللی علیه چیز خوب در مورد ملت صادر کرده است.

وقایع این {پرونده} به 12 ماه ۲۰۱۱ روزی کدام ممکن است بسیار زیاد به دلیل اشخاص حقیقی به دلیل جمله اشخاص حقیقی تکیه کن به اخوان المسلمین به یورش به {زندان} «وادی النطرون» را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} به بسیار زیاد به دلیل قدرت امنیتی مصر متهم شدند، باز می‌گردد.

اسباب بازی امنیتی مصر شهریور 12 ماه ۱۳۹۹،  محمود ملاحظه را چند مورد آخر روز پس به دلیل صدور تصمیم جیب دادگاه دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه {زندان} کرد.

نیروهای امنیتی مصر محمود ملاحظه را {در} یکی از آنها در نظر گرفته خانه‌های مسکونی {در} قلمرو التجمع الخامس {در} قاهره بازداشت کردند. وزرات ملت مصر ملاحظه را مسوول مهمترین چند ملیتی شاخه ارتش اخوان المسلمین مصر می‌داند. محمود ملاحظه به دلیل {شخصیت}‌های کلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار مهم اخوان المسلمین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل او می رود شناخته شده به عنوان «نگهبان دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرار و فنون گروه»، یاد می‌شود.

پس به دلیل بازداشت محمد بدیع، {در} 12 ماه ۲۰۱۳، اخوان المسلمین محمود ملاحظه را شناخته شده به عنوان رئیس کوتاه مدت این گروه راه اندازی شد کرد.

پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مصر، اخوان المسلمین را عالی «گروه تروریستی» می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های آن خواهد شد را پس به دلیل کودتای نظامیان علیه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محمد مرسی غیر رسمی گفتن کرده است.

{در} چند مورد آخر 12 ماه قبلی شمار زیادی به دلیل اعضای این حزب بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانی شده‌اند. شماری به دلیل رهبران آن خواهد شد {در} {زندان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {در} گردش جیب دادگاه فوت کرده اند.