دوم اردیبهشت؛ نخستین مصاف شهرداری گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب آهن در داخل فینال بسکتبالبه گزارش ایرنا،  همراه خود اتمام تفریحی‌های مرحله نیمه‌باقی مانده رقبا های لیگ برتر بسکتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود نیروی کار‌های ذوب‌آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان نرم افزار‌ تفریحی‌های فینال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس‌بندی این فصل ادعا شد.

به این آماده سازی تفریحی‌های سری فینال نیز همانند در اطراف در گذشته به صورت ۳ برد به همین دلیل ۵ تفریحی برگزار احتمالاً خواهد بود کدام ممکن است نخستین دیدار فینال روز دوشنبه ۵ اردیبهشت برگزار می‌شود. دومین دیدار 2 نیروی کار روز چهارشنبه {هفتم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین تفریحی {نهم} این ماه برگزار احتمالاً خواهد بود.

در داخل صورت خواستن دیدارهای چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پنجم} نیز روزهای یازده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سیزدهم} اردیبهشت ماه برگزار احتمالاً خواهد بود به همان اندازه چهره نیروی کار قهرمان این دوران به همین دلیل رقبا ها مطمئن شود. تمامی بازی های ویدیویی به همین دلیل ساعت ۲۰:۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محل تالار بسکتبال توالی ورزشی {آزادی} تهران برگزار احتمالاً خواهد بود.

تفریحی کلاس‌بندی نیز روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت به صورت تک تفریحی میان نیروی کار‌های نظم‌آوران سیرجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیدر قم برگزار احتمالاً خواهد بود.