{داروخانه} هلال احمر اینترنت می‌شودبه گزارش  ایرنا، پیرحسین کولیوند در داخل نرم افزار خبری نزدیک به ورزش‌های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت‌رسانی این گروه ذکر شد: امدادرسانی در داخل حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلایا، تنها واقعی یکی از آنها در نظر گرفته شرکت ها هلال‌احمر است. هلال‌احمر ایران در داخل بخش‌هایی نظیر بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان}، تدارکات پزشکی، وظیفه‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام دوم انقلاب، بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین‌های همگانی، همراه با مردمان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور داوطلبان، موقعیت جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌گیری ایفا می‌تنبل. با این وجود یکی دیگر به دلیل {وظایف} هلال‌احمر، پاسداری به دلیل {کار} خیری است کدام ممکن است مردمان مشارکت در می‌دهند. این گروه، پشتیبانی‌های مردم را به بازو افرادی که نیازمند {واقعی} هستند می‌رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه در حال حاضر مشکل شده حوادث {هر} آنچه در داخل توان دارد برای خدمت بی‌منت به مردمان فراهم کردن دهد.

سهمیه {داروخانه}‌های هلال‌احمر بهبود می‌یابد

رئیس گروه هلال‌احمر به ورزش {داروخانه}‌های این گروه هم شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مذاکراتی همراه خود وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته پیش {داروخانه} ویژه داروهای شیمی‌درمانی را راهی که در آن‌اندازی کردیم کدام ممکن است بتوانیم به این مبتلایان خدمت‌رسانی بهتری داشته باشیم.

کولیوند نزدیک به بهبود همکاری‌های هلال‌احمر همراه خود گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان ذکر شد: همراه خود همکاری این گروه در داخل جاری راهی که در آن‌اندازی {داروخانه} اینترنت  هستیم به همان اندازه با اشاره به آنلاین عظیم مبتلایان نیازمند در داخل در سراسر اطراف ملت، داروی می خواست مبتلایان انتخاب شده را در داخل منزل عرضه دهیم. از قبل سهمیه‌ دارویی هلال‌احمر کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به دلیل برخی {داروخانه}‌های شخصی خیلی کمتر بود دیدار همراه خود پاسخگو برای گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان قرار شد این سهمیه بهبود پیدا تنبل چراکه بعضا بیمارانی کدام ممکن است به {داروخانه}‌های هلال‌احمر مراجعه می‌کنند، به دلیل قشر نیازمند محله هستند.

خواستن هلال‌احمر به بالگرد میدان دید در داخل عصر

رئیس گروه هلال‌احمر در داخل چسبیدن به خاص اینکه این گروه، پایگاه‌های امدادی فوق العاده خوبی در داخل خیابان‌ها دارد کدام ممکن است شیفته امدادگران زبده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین‌دیده اداره می‌شود، افزود: با اشاره به گستردگی حوادث نیاز به در داخل {هر} ۴۰ کیلومتر عالی پایگاه خیابان‌ای داشته باشیم با این وجود باقی مانده است همراه خود این عملکرد فضا {داریم}.

کولیوند افزود: در داخل رویداد‌های انتخاب شده درست مثل ایام نوروز، پایگاه‌های هلال‌احمر همراه خود اضافه شدن پایگاه‌های سیار بهبود می‌یابد. امدادگران داوطلب زیادی همراه خود ما همکاری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت بهبود پایگاه‌های امدادی را {داریم} با این وجود در داخل ماده موضوع ناوگان خودرویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ضعیف هستیم. خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمبولانس‌های هلال‌احمر، {هر} ۱۰ 12 ماه یکبار با اشاره به ماموریت‌های سختی کدام ممکن است این گروه دارد، فرسوده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به نوسازی ‌شوند. {در حال حاضر} هم خودروهای نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آمبولانس‌های هلال‌احمر ممکن است بخواهید نوسازی دارد. حتی بالگردهای اخیر هم نیاز به به ناوگان اثیری هلال‌احمر افزوده شود. بخصوص بالگرد میدان دید در داخل عصر کدام ممکن است بتوانیم در داخل ماموریت‌های اجباری محافظت به‌موقع داشته باشیم. {خرید} بالگرد میدان دید در داخل عصر به دلیل میل‌های نرم افزار‌ای هلال‌احمر است.

کولیوند نزدیک به دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبار این گروه نیز ذکر شد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین امور مالی‌ای را شناخته شده به عنوان پشتیبانی در داخل اختیار گروه هلال‌احمر قرار می‌دهد. بااین‌جاری اصولاً دارایی ها امور مالی‌ای توسط دارایی ها مردم، خیرین، داوطلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها پولی داخل این گروه عرضه می‌شود.

رئیس گروه هلال‌احمر تصریح کرد: هلال‌احمر به ساده در داخل حوادث معمولاً نیست کدام ممکن است به مردمان پشتیبانی می‌تنبل کاملا این گروه همراه خود ایجاد اشخاص حقیقی کم‌برخوردار در داخل عوامل {محروم} ملت به‌صورت فاصله‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون منت در داخل کپک قالب‌های مختلف به آن قرار است‌ها پشتیبانی می‌تنبل.

کولیوند نزدیک به زمان {رسیدن} نیروهای پاسخ به زودی گروه هلال‌احمر به صحنه حوادث ذکر شد: خدمه‌های پاسخ به زودی گروه هلال‌احمر اشخاص حقیقی ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبده‌ای بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {هر} حادثه‌ای اولیه گروه هستند کدام ممکن است درصحنه حضور پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل تجزیه و تحلیل؛ {شرایط} حادثه را به قلب مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق عملیات منتقل می‌کنند. علاوه بر این این، گروه هلال‌احمر همراه خود تربیت ۴۰ هزار امدادگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجاتگر همراه با داوطلبان این گروه در داخل زمان حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه‌ها حضور پرانرژی دارد.

نوسازی ناوگان لجستیکی هلال‌احمر در داخل 12 ماه جاری

رئیس گروه هلال‌احمر شکسته نشده داد: یکی از آنها در نظر گرفته مضامین بسیار مهم {در حال حاضر}، لزوم تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی لجستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوگان زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری هلال‌احمر است کدام ممکن است نرم افزار‌ریزی کردیم به همان اندازه در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی درشان ملت ایران به آن قرار است‌ها فراهم کردن شود.

کولیوند ذکر شد: به همان اندازه در گذشته به دلیل 12 ماه اخیر، وضعیت امور هزینه انبارهای امدادی هلال دقیق نبود با این وجود رئیس جمهور وقتی متوجه ماده موضوع شد اصل داد کدام ممکن است امور مالی ای سریعا در داخل اختیار هلال‌احمر قرار گیرد. این امور مالی به دلیل سوی گروه نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی دستخوش تغییراتی شد کدام ممکن است امیدواریم در داخل مونتاژ همراه خود گروه نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی این مساله رفع شود به همان اندازه بتوانیم ذخیره انبارهای هلال‌احمر را به حد عادی برسانیم. هلال‌احمر در همه زمان ها نیاز به برای فاجعه‌های ممکن کنار هم قرار دادن باشد یا نباشد، چادرها نیاز به در گذشته به دلیل {هر} حادثه دوخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن باشند، سایر اقلام امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستی نیز است که تعیین کنید. نمی‌توان پیش بینی حادثه ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برای تامین اقلام، اقدام کرد.

همکاری همراه خود نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان

رئیس گروه هلال‌احمر به ورزش نمایندگی نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند قبلی نمایندگی دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی هلال‌احمر نیز شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در داخل مونتاژ همراه خود معاون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری، {برای تغییر} تعیین کنید چادرهای هلال‌احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌روزرسانی اقلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت امدادی با اشاره به خواستن روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی تأمین داروهای متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید …برای خدمت‌رسانی بالاتر به مردمان، ذکر شد‌وگو کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جاری تصمیم گیری در مورد چند قبلی نمایندگی اطلاعات‌بنیان جهت همکاری هستیم. چراکه معتقدیم یکی از آنها در نظر گرفته اسباب بازی‌هایی کدام ممکن است می‌تواند براساس مانترا 12 ماه، سودآور حرکت تنبل، هلال‌احمر است. این گروه، قابلیت‌های عظیمی دارد کدام ممکن است همراه خود ورزش بر مبنای علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری می‌تواند بهبود بیشتری پیدا تنبل.

به مقیاس عقب خسارات حوادث در داخل ایام نوروز

رئیس گروه هلال‌احمر شکسته نشده داد: ماموریت‌های هلال‌احمر در وسط اخیر بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور عظیم‌تری در داخل حوادث داشته است. طبیعتا  ماموریت‌های بیشتری هم به دلیل سوی هلال‌احمر پایان یافته است. در داخل ایام نوروز، قابلیت هلال‌احمر ۱۰۰ شانس بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری خوبی کدام ممکن است همراه خود وزارت بهداشت، پلیس راهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید … داشتیم، خسارات قابل انتساب به حوادث به مقیاس عقب کشف شد.

هلال‌احمر ایران نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانزد در داخل بخش ورزش‌های برون‌مرزی

کولیوند، ورزش‌های برون مرزی هلال‌احمر را در داخل مرحله بین المللی، زبانزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگویی برای سایر گروه‌های سراسری عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در داخل اجلاس رهبران گروه‌های سراسری، رئیس فدراسیون بین‌المللی گروه‌های صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال‌احمر در داخل 2 سخنرانی شخصی به ورزش‌های هلال‌احمر ایران شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه را الگویی سودآور برای سایر گروه‌های سراسری دانست. گرفتن گروه‌های داوطلبی، واکسیناسیون مهاجران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتباع خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود محل اقامت‌های هلال به دلیل مناسبت‌های انجام سودآور هلال‌احمر ایران {بوده است}.

وی اضافه کرد: {در این} اجلاس، ماده موضوع تحریم گروه هلال‌احمر ایران مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد کدام ممکن است فدراسیون، حسابی را درون ایران باز تنبل به همان اندازه در داخل صورت بروز حوادث، پشتیبانی‌های بین‌المللی به این حساب واریز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل می شود تحریم نشود.

رئیس گروه هلال‌احمر به حضور این گروه در داخل حوادث بین‌المللی نیز شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هرجا ممکن است بخواهید پشتیبانی باشد یا نباشد، خدمه‌های کاهش در سراسر جهان هلال‌احمر بی همتا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {هر} حادثه‌ای می توانند {مشارکت} کنند. ما اولیه گروه سراسری بودیم مخاصمه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین برای پشتیبانی‌رسانی گفتن آمادگی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه خدمت طولانی مدت، انجام سودآور در داخل حوادث، اقدامات گرانبها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های فعلی، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال‌احمر، برای اهدای جایزه هانری داویسون، هلال‌احمر ایران را تصمیم گیری در مورد کرد. این مخصوصاً مکان ایده آل گروه هلال‌احمر ایران در میان بسیاری ۱۹۲ گروه سراسری. ممکن است حتی هلال‌احمر ایران برای اولیه موارد شناخته شده به عنوان رئیس کمیسیون پیشنویس مجمع بین المللی صلیب سرخ تصمیم گیری در مورد شده است.