خیانت نه امارات؛ شرکت کردن سالگرد ایجاد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نامشروع صهیونیست‌هابه گزارش ایرنا، المیادین با بیرون اشاره دارد به جزییات اصولاً به نقل به همین دلیل صهیونیست‌ها معرفی شد کدام ممکن است پیش فرض کدام ممکن است این هواپیماها کدام ممکن است به شکل از را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع ممکن است ردیابی نکرده است، {در این} {مراسم} نمایندگی کنند.

خبر پایان دادن می تواند.