خیابان خلخال – پونل بازگشایی شدسیدجواد یحیی‌زاده روز جمعه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بهترین راه ارتباطی خلخال – پونل به همین دلیل ابتدای {پاییز} 12 ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بارش نخستین برف پائیزی تا این مرحله مسدود بود کدام ممکن است همراه خود مشکل نیروهای راهداری استان گیلان در داخل بخش استحفاظی این استان بازگشایی شد.

وی افزود: {مسیر} ارتباطی خلخال – پونل ۸۱ کیلومتر است کدام ممکن است ۱۸ کیلومتر آن قرار است به همین دلیل کلان شهر خلخال به همان اندازه سه‌{راهی} اسالم ، پونل ، خلخال در داخل ابتدای گردنه الماس در داخل بخش استحفاظی استان اردبیل است کدام ممکن است این فاز به همین دلیل بهترین راه هر هفته پیش به همین دلیل سوی راهداران خلخال بازگشایی ، برفروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن‌سازی شده بود.

او می رود اظهار داشت: بازگشایی ، برفروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن‌سازی بهترین راه در داخل هر کدام بخش خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضوانشهر نوک یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برچیدن دپوهای خاکریزی شده کدام ممکن است هدف به سمت پیشگیری به همین دلیل ورود به خودروها به این محور به همین دلیل سوی راهداری صورت گرفته بود ، این {مسیر} ارتباطی برای تردد به روی خودروها به همین دلیل هر کدام سمت خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان به همین دلیل همانطور که صحبت می کنیم باز است.

وی اظهار داشت: هشت کیلومتر به همین دلیل اندازه {مسیر} این بهترین راه در داخل بخش خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود هفت کیلومتر در داخل بخش استحفاظی استان گیلان به عنوان یک نتیجه نداشتن امکاناتی همچون گالری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن‌گیر گمشده امنیت فراوان برای گذر خودروها در داخل فصول خنک 12 ماه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما ساله همراه خود بارش نخستین برف پائیزی به جهت پیشگیری به همین دلیل حوادث ممکن ریزش بهمن بر روی خودوها مسدود می‌شود کدام ممکن است همراه خود مشکل در یک روز واحد‌زمانی راهداران تلاشگر هر کدام استان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان اقدامات برفروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی {مسیر} مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌اکنون تردد در داخل آن قرار است گردش دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای بازگشایی این محور مسدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه ارتباطی افراد خلخال به استان گیلان اکیپ‌های راهداری خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضوانشهر بیش به همین دلیل ۱۰ 1000 مترمکعب برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخ میان خیابان را برفروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ایمن‌سازی خیابان نیز عملیات ریزش‌برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانه‌سازی خیابان را مشارکت در دادند.

سرپرست راهنمایی خلخال در رابطه با ناهمواری‌های مرحله بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب آسفالت در داخل فاز برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن‌گیر خیابان در داخل بخش گیلان اظهارامیدواری کرد کدام ممکن است مسئولان اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان‌ای شهرستان رضوانشهر برای ترمیم ، بهسازی ، لکه‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روکش آسفالت این نیمه بهترین راه برای تسهیل در داخل تردد خودروها اقدام کنند.

محور ارتباطی خلخال به پونل همراه خود {مشخصات} بهترین راه فرعی سطح منصفانه، مطمئناً یکی 2 {مسیر} ارتباطی خلخال همراه خود استان گیلان است کدام ممکن است همه شما ساله همراه خود تحریک کردن نخستین برف پائیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف به سمت پیشگیری به همین دلیل حوادث ممکن قابل انتساب به سقوط بهمن به همین دلیل سوی پلیس بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند اداره‌های راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضوانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دپوی آلودگی به همین دلیل مبادی وارد کنید به این خیابان برروی خودروها مسدود می‌شود. این الگو در داخل تعدادی از 12 ماه‌ها به بیش به همین دلیل هفت ماه هم می‌رسد.