{خودرو} رانندگان هنجارشکن در داخل کرمانشاه می تواند باشد


سرهنگ «محمد حیدری» روز جمعه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مشارکت در اقدامات نمایشی، در اطراف دور شدن از راه دور، حیوان گردانی، مشارکت در اقدامات مخاطره آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامتعارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین صدای ناهنجار به همین دلیل جمله مصادیق هنجارشکنی است.

وی تصریح کرد: برخورد همراه خود رانندگان چنین خودروهایی جزو حیاتی ترین مطالبات مردمان به همین دلیل پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی به شمار {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل همین راستا طی هفته جدیدترین (۲۰ به همان اندازه ۲۶ فروردین) اقداماتی برای برخورد همراه خود این اشخاص حقیقی صورت گرفت.

سرهنگ حیدری افزود: به همین دلیل جمله این اقدامات می توان به ۱۱ اسباب بازی {خودرو} استفاده شیفته پلیس راهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} آن خواهد شد ها به منطقه پارکینگ ماشین شناسایی شد.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی کرمانشاه تصریح کرد: در داخل همین راستا {مشخصات} ۴۹ {خودرو} اکنون نیست در داخل سامانه پرونده درج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد ها نیز سریع روانه منطقه پارکینگ ماشین خواهند شد.

وی در نهایت به همین دلیل ساکنان خواست به همان اندازه در داخل صورت بیانیه هرگونه اقدامات مخاطره آمیز شیفته خودروهای اکنون نیست ماده را به سامانه ۱۲۰ پلیس راهور همراه خود پرونده پلاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشخصات} {خودرو} گزارش کنند.

خودرو رانندگان هنجارشکن در کرمانشاه توقیف می شود