خوب ارزش هر سال کالا فرعی جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتع در داخل اصفهان ۱۳۰ میلیارد تومان استمحمد علی کاظمی روز شنبه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: تجارت  محصولات دارویی در داخل استان اصفهان  توانسته ۲۰۰ هزار نفر روز اشتغال راه اندازی تنبل کدام ممکن است نشانگر قابلیت دقیق تجارت محصولات دارویی در داخل استان اصفهان است.

وی نزدیک به {اهمیت} رشد رویشگاه های محصولات دارویی در داخل مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها ، اظهار داشت: در داخل کپک قالب های مرتعداری، دامداران به ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشت محصولات دارویی مربوط به بذرپاشی، نشاکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کُپه کاری اشکال از محصولات مربوط به کتیرا، باریجه، آویشن، آنغوزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرفس کوهی الهام بخش می‌شوند به همان اندازه همراه با اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پول نقد، ایمنی به دلیل منطقه های خالص نیز محقق شود.

به مشاوره وی حدود ۳۰۰ گونه محصولات دارویی در داخل منطقه‌های دارایی ها خالص توسعه می‌تنبل کدام ممکن است کدام ممکن است شماری به دلیل ممکن است {جنبه} خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی خوب ارزش، اقتصادی دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی دارد.

سرپرست همه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری اصفهان تصریح کرد: تبلیغات و بازاریابی مقوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل این تجارت در داخل ملت است در نتیجه تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات آن خواهد شد  به‌خوبی مشارکت در نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید  نیاز به {در این} زمینه اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر سازنده ای متعهد شدن شود.

کاظمی اضافه کرد: نپخته فروشی نه مسئله تجارت محصولات دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی در داخل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان اصفهان به شمار {می رود}، برای نمونه گیاه آنغوزه بصورت نپخته به تخلیه می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن خواهد شد در داخل کپک تولیدات نه مربوط به ادکلن باز به ملت باز می گردد، به همین دلیل نیاز به به  فرآوری کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی بیش به دلیل قبلی بها داد.

وی نزدیک به {اهمیت} وارد شدن نمایندگی های داده ها بنیان به مقوله محصولات دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا فرعی درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتعی اظهار داشت: فرآوری کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی معامله بسته بندی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} جایگاه این تجارت را در داخل استان بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نهاد همراه خود شماری به دلیل این {شرکت ها} همکاری را تحریک کردن کرده است.

به گزارش ایرنا، استان اصفهان همراه خود ۲۸ شهرستان، مساحتی مانند ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد کدام ممکن است بیش به دلیل ۹۰ شانس به دلیل آن خواهد شد مانند حدود ۹.۸ میلیون هکتار را منطقه‌های دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل (مانند 4 شانس)، ۶ میلیون هکتار مرتع (معادل۶۴ شانس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه میلیون هکتار بیابان (معادل۳۲ شانس) در داخل برگرفته است.
جنگل‌های استان اصفهان بطور مهم در داخل شهرستان های فریدونشهر همراه خود ۴۰ هزار هکتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمیرم همراه خود ۲۵ هزار هکتار قرار دارد.