خدایا! همنشینی همراه خود نیکان را نصیبم کن


پیامبر اکرم (ص) در داخل سیزدهمین روز به همین دلیل ماه مبارک رمضان اینگونه دعا کردند: اَللّهُمَّ طَهِّرْنِی فِیهِ مِنَ الدَّنَسِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ الْأَقْذَارِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ صَبِّرْنِی فِیهِ عَلَی کائِنَاتِ الْأَقْدَارِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَفِّقْنِی فِیهِ لِلتُّقَی را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ صُحْبَةِ الْأَبْرَارِ بِعَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْنِک هر دو قُرَّةَ عَینِ الْمَسَاکینِ. مخصوصاً خدایا! مرا {در این} ماه به همین دلیل آلودگی هوا‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپاکی‌ها پاک کن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آنچه مقدّر شده شکیبایم گردان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پرهیزگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنشینی همراه خود نیکان توفیقم ده، به یاری‌ات ای آفتاب توجه درماندگان.

حجت الاسلام علی‌رضا شاه فضل قمصری پژوهشگر غیر سکولار به خبرنگار معارف ایرنا ذکر شد: {در این} دعا به همین دلیل خدا می خواهیم ما را به همین دلیل آلودگی هوا های را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپاکی های ظاهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطنی پاک تنبل. پاک در دسترس بودن به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطن انسان اولیه قدم برای {حرکت} در جهت خدایی شدن است. در داخل آیه چهارم سوره مدثر می فرماید «را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثیابک فطهر» مخصوصاً پیامبر نیاز به برای هدایت افراد در داخل اولیه گام، به نظر می رسد شخصی را آراسته نماید.

وی افزود: در امتداد طرف آراستگی به نظر می رسد، پاکی باطنی مطرح می تواند. {در این} فاز این یک ضرورت است انسان صفت های ناخوشایند را به همین دلیل شخصی در اطراف تنبل به همان اندازه زمینه پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی برای او می رود فراهم شود. اولیه تأثیر گناهانی کدام ممکن است انسان مشارکت در می دهد، اینجا است کدام ممکن است باطن انسان در جهت خباثت {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز انسان را به کارهای ناخوشایند اصولاً می تنبل. سپس دوباره وقتی انسان {کار} فوق العاده مشارکت در می دهد، خباثت باطنی او می رود کم می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز او می رود به {کار} خیر اصولاً می تواند. {در این} دعا به همین دلیل خدا می خواهیم به برکت ماه مبارک رمضان به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطن ما را پاکیزه تنبل به همان اندازه نیاز ما به گناه به مقیاس عقب پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشارکت در کارهای خیر متمایل گردیم.

خدایا! همنشینی با نیکان را نصیبم کن

برخی معتقدند نخستین بهترین راه برای موفقیت در عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت، پاک شدن به همین دلیل آلودگی هوا هاست. حجت الاسلام حسن عامری درک بخش علمیه حضرت عبدالعظیم (ع) ذکر شد: پاک شدن به همین دلیل آلودگی هوا‌های ظاهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطنی اولیه بهترین راه برای موفقیت در عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت است. چون همانگونه تخصصی ایجاد می کند دعای روز {دوازدهم} خاص شد، برای موفقیت در عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت نیاز به به همین دلیل دعای روز {سیزدهم} پشتیبانی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه بهترین راه اینجا است کدام ممکن است شخصی را به همین دلیل {هر} سبک آلودگی هوا ظاهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطنی پاک کنیم، آنگاه می توان به را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در دید شد.

وی افزود: {کسی که} تمام وجودش را پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت هر دو امکانات فراگرفته باشد یا نباشد، {نمی تواند} عادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصف باشد یا نباشد. در واقع به ساده آلودگی هوا ها انسان را به بی انصافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی وادار {نمی کند} کاملا گاهی مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس روزگار باعث بی عدالتی می تواند. دلیل علت ایجاد بعضی اشخاص حقیقی هنگامی دستشان به مال افراد دراز می تواند، بهانه می آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را توجیه می کنند. مثلا می گویند تحت تأثیر بودم هر دو چاره ای نداشتم.

این درک بخش شکسته نشده داد: دومین بهترین راه برای موفقیت در مقام عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت اینجا است کدام ممکن است در برابر این آن قرار است چیزهایی کدام ممکن است برای ما مقدر شده، صبور باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بیرون نشویم. مثلا اگر {کسی} لوفر هر دو فقیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید  برای {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل کوتاهی هم نکرده، نیاز به آن قرار است را به همین دلیل امتحانات الهی بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبوری به خرج دهد.

وی استقامت را دارای 4 مقام دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گاهی استقامت به امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتی است {که داریم} ولی {در این} دعا معنای عام استقامت موردنظر است کدام ممکن است جای می دهد تمام گرفتارهای دنیا می تواند. چون مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت هر دو امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه نیز منصفانه سبک گرفتاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی انسان ناشی از امکانات هر دو مال قابل توجه دچار بی عدالتی می تواند

حجت الاسلام شاه فضل نیز دانستن درباره استقامت ذکر شد: در داخل فراز نه این دعا به همین دلیل خدا می خواهیم ما را به سمت مقدرات صبور گرداند. پر مشهود است آنچه را کدام ممکن است خدا برای بندگان خویش مقدر نموده، خیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی کدام ممکن است {کار} نیک مشارکت در می دهد در واقعیت شخصی را در مسیر درست مقدراتی مکان ها کدام ممکن است سرانجامش برای او می رود نیکو است؛ {هر} چند قبلی به نظر می رسد آن قرار است برای او می رود زشت باشد یا نباشد. این ماده موضوع در داخل آیه ۲۱۶ سوره بقره اینگونه آمده است کدام ممکن است «عسی ان تکرهوا شیئا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هو خیر لکم» مخصوصاً چه بسا یک چیز را خوش نمی‌دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است برای ممکن است داشته باشید فوق العاده است.

وی افزود: انسان مومن نیاز به بداند هر چند دچار منصفانه اوج {درد} آسان شد، هر دو برای او می رود ثواب نوشته می تواند هر دو اینکه گناهانش آمرزیده می تواند. دلیل علت ایجاد انسان مومن همواره نیاز به به سمت مقدرات الهی صبوری نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لب به شکوه باز نکند چرا کدام ممکن است خدای او می رود مهربان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز خیر برای او می رود قرار نیست. {در این} فراز صبوری به سمت مقدرات الهی را به همین دلیل خداوند می خواهیم به همان اندازه در داخل نتیجه نهایی به مقام رضی الله عنهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضو عنه برسیم.

شاه فضل اضافه کرد: در داخل فراز {سوم} این دعا به همین دلیل خدا می خواهیم به ما توفیق تقوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی انسان های نیکوکار را عنایت نماید. افتخار داشتن رفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفیق فوق العاده یکی در همه نعمت های الهی است. رفیق الهی احتمالاً {مسیر} اقامت انسان را در جهت خیر بکشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان را در داخل تنهایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتارهای یاری تنبل. رفیق صالح، انسان را در مسیر درست عبودیت پشتیبانی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث گم شدن به همین دلیل گناه می تواند. همنشین صالح احتمالاً به انسان حکمت بیاموزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها غلط انسان را اصلاح کردن تنبل.

وی افزود: در داخل آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات تاکید فراوانی با توجه به تصمیم گیری در مورد رفیق شده به گونه ای کدام ممکن است اگر انسان 12 ماه های متمادی وقت بگذراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند جستجو کردن رفیق بهترین برود، قطعا ارزش آن را دارد دارد؛ همانگونه کدام ممکن است حضرت موسی برای جستجو کردن خضر مبارزه کردن بازدید را به جان می دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواره بیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشت می تواند. جستجو کردن رفیق صالح اگر همراه خود توفیق الهی در کنار شود، قطعا ارزش آن را دارد مضاعف پیدا می تنبل. امیدواریم خدایی کدام ممکن است مایه توجه روشنی انسان های مسکین است به ما توفیق دهد ضمن رعایت تقوای الهی، همسران فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقی پیدا کنیم به همان اندازه در مسیر درست الهی گام های استوارتری برداریم.