خدایا! طاعت اشخاص حقیقی باغ یا باغ مشترک را به من خواهم کرد عنایت کن


پیامبر اکرم (ص) در داخل پانزدهمین روز به همین دلیل ماه مبارک رمضان اینگونه دعا کردند: اَللّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ طَاعَةَ الْخَاشِعِینَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اشْرَحْ فِیهِ صَدْرِی بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِینَ بِأَمَانِک هر دو أَمَانَ الْخَائِفِینَ. خدایا در داخل {در این} ماه طاعت فروتنان را نصیبم کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه‌ام را برای توبه‌ای همانند توبۀ خاضعان گشوده گردان، به امان دادنت ای امان فاز هراسندگان.

حجت الاسلام حسن عامری درک بخش علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)به خبرنگار معارف ایرنا اظهار داشت: برای این کدام ممکن است به کل شما اشیا مطرح شده در داخل دعاهای روزهای قبلی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا به همین دلیل لغزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهای ما درگذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ما ساده بگیرد، 2 نکته حیاتی ممکن است وجود داشته باشد. اول این کدام ممکن است طاعت ما به همین دلیل روی خشوع باشد یا نباشد. مخصوصاً توانایی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف شخصی را روبرو شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانیم چاره ای جز فرمانبری به همین دلیل ذات الهی را {نداریم}.

وی افزود: {نباید} این را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا سبب شود کدام ممکن است در نظر گرفته شده کنیم ما موضوعیت {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا طاعت همیشه باید در کنار همراه خود خشوع باشد یا نباشد. مخصوصاً {هر} کاری مشارکت در دهیم، نخواهیم کرد حق الهی را ادا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین برای دستیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا ممکن است بخواهید رئوس مطالب صدر {داریم}.

خدایا! طاعت افراد فروتن را به من عنایت کن

برخی متخصصان معتقدند ممکن است به طور اضافی اطاعت اشخاص حقیقی در کنار همراه خود خودخواهی باشد یا نباشد. حجت الاسلام علی‌رضا شاه فضل قمصری درک معارف دانشکده علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: در داخل دعای روز {پانزدهم} به همین دلیل خدا می خواهیم به ما توفیق دهد به همان اندازه اطاعت ما به همین دلیل او می رود همانند اطاعت اشخاص حقیقی خاشع باشد یا نباشد. خشوع به این معناست کدام ممکن است مرکز انسان به سمت خدا تواضع داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فروتنی به عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعت بپردازد. برخی اشخاص حقیقی در داخل عین جاری کدام ممکن است به همین دلیل خدا اطاعت می کنند با این وجود اطاعتشان در کنار همراه خود مرتب سازی تکبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهی است.

این حافظ قرآن یکپارچه داد: اشخاص حقیقی خودستایی به همین دلیل عبادت شخصی لذت بردن نمی برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سختی به عبادت می پردازند کما اینکه در داخل آیه ۴۵ سوره بقره می فرماید «را انتخاب کنید و انتخاب کنید انها لکبیره الا علی الخاشعین» مخصوصاً نماز برای انسان غیر خاشع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودستایی، زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای است.

وی افزود: آنچه ممکن است انسان را به خشوع به سمت خدا برساند تأمل در داخل عظمت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلقت او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تأمل در داخل ضعیف در دسترس بودن انسان است. انسان نیاز به بداند ایده خلقت او می رود بر نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم توانایی است همانگونه آیه ۲۸ سوره نساء می فرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق الانسان ضعیفا. اگر عبادت ما در کنار همراه خود خشوع شود، عبادتی {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثمر خواهد بود، احتمالا ولی اگر عبادت به همین دلیل روی تکبر باشد یا نباشد ممکن است به طور اضافی همراه خود تکبر شخصی عبادت هایمان را ضایع کنیم؛ همانگونه کدام ممکن است {شیطان} تکبر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل راهنما الهی سرپیچی نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نهایتا به همین دلیل درگاه الهی رانده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا به او می رود فرمود “باشي حقّ نداری در داخل آن خواهد شد (مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتبه) تکبّر کنی! بیرون از در رو، کدام ممکن است باشي به همین دلیل اشخاص حقیقی پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچکی»

شاه فضل اضافه کرد: در داخل فراز اکنون نیست این دعا به همین دلیل خدا می خواهیم به ما رئوس مطالب صدر عنایت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در داخل زمره توبه کنندگانی قرار دهد کدام ممکن است همراه خود خضوع به سمت او می رود توبه می کنند. رئوس مطالب صدر یکی در میان نعمت های عظیم الهی است کدام ممکن است اگر به {کسی} عنایت شود، {مسیر} هدایت برای او می رود باز می تواند.

وی افزود: در داخل آیه ۱۲۵ سوره انعام می خوانیم «فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام» مخصوصاً خدا {هر} کس را بخواهد هدایت تنبل، به او می رود رئوس مطالب صدر می دهد. به همین دلیل رئوس مطالب صدر مقدمه ای برای هدایت انسان است. اگر انسان توفیق توبه پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توبه او می رود در کنار همراه خود خضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب صدر باشد یا نباشد زمینه های هدایت برای او می رود فراهم خواهد بود، احتمالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه های تقرب به خدا برای شخص فراخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی می گردد. {در این} فراز به همین دلیل خدا رئوس مطالب صدر، در کنار همراه خود توبه خاضعانه طلب می کنیم به همان اندازه بتوانیم به خدا تقرب پیدا نماییم.

حجت الاسلام عامری نیز معتقد است: رئوس مطالب صدر به طور معمول مخصوصاً این کدام ممکن است آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین مخالفان شخصی را تحمل کنیم ولی در داخل همین جا رسول خدا (ص) می فرماید خدایا رئوس مطالب صدری بده به همان اندازه من خواهم کرد {بازگشت} گناهکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاکارانی را داشته باشم کدام ممکن است به سوی باشي بازمی گردند. مخصوصاً پذیرش خطای شخصی را مطرح می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویم رئوس مطالب صدری نیاز دارم کدام ممکن است بتوانم خطای شخصی را بپذیرم.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیافتد، خدا انسان را به مقام ایمن می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقام برای کسانی است کدام ممکن است مرتب این خوف را داشته باشند. افرادی که چنین خوفی را در داخل وجود شخصی نداشته باشند، امانی هم نخواهند داشت. یادآور کودکی کدام ممکن است می ترسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آغوش پدر یا مادر پناه می برد. لذا انسان در همه زمان ها نیاز به در داخل خوف باشد یا نباشد کدام ممکن است در جهت خدا برود به همان اندازه خدا نیز به او می رود امان بدهد.

این درک بخش در رابطه با جایگاه خوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجا در داخل آموزه های دینی اظهار داشت: در واقع مقام ایمن برای خائفین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجاء، انسان را به مقام غیرت می رساند.