حدود ۸۲ شانس اعتبار ابلاغی اشتغال کشاورزی در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان گرفتن شدبه گزارش حامد اوقات فراغت شامگاه پنجشنبه در داخل نخستین کارگروه {تخصصی} اشتغال سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ اظهارداشت: ۷۵۳ میلیارد تومان تا به امروز به همین دلیل محل دارایی ها تسهیلات اشتغال ایمن در داخل {مناطق} کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری 4 موسسه مالی کار کردن این قالب در داخل استان علاقه مند به کدام ممکن است معادل۸۴.۴ شانس اعتبار کامل ابلاغی است.
وی افزود:  این میزان تسهیلات در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۳ قالب همراه خود اشتغال ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۰ نفر تیز کردن شد.
سرپرست اداره کامل تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: حتی می تواند در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ مجموعا ۵۸۰ میلیارد ریال نمره اعتبار {مشاغل خانگی} ۲ موسسه مالی کار کردن اجرای این قالب در داخل استان گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اشتغالزایی برای یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۹ نفر شد.
وی به ۲۸ هزار نفر تلاش اشتغال سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در داخل سالجاری هم شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این حیاتی همراه خود همیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه شما اسباب بازی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها در داخل استان محقق می‌شود.
اوقات فراغت تصدیق شد: به همین دلیل محل اعتبار بند الف تبصره ۱۸ مقررات امور مالی نیز 12 ماه قبلی ۲۳۹ میلیارد تومان در داخل استان تسهیلات تیز کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه اشتغالزایی برای 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۴ نفر را فراهم کرد.
وی تسریع در داخل صدور مجوزهای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار}، تعمیر محدودیت ها سرمایه‌گذاری، تامین زیرساخت‌های می خواست قالب‌های ارزان، بهره مندی از مزایای قابلیت فاز غیر دولتی بویژه فاز تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری نمایشگاه‌های {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارچه‌های منطقه ای را به همین دلیل جمله محورهای نتیجه گیری اشتغال تلاش شده 12 ماه ۱۴۰۱ در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان خاص کرد.