جهانگیر الماسی: همراه خود این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به اتفاقات سازنده در داخل سینما {امیدوارم}/سینمای استراتژیک در داخل دیدار همراه خود رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت


جهانگیر الماسی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار باکلاس ایرنا، {مراسم} افطاری رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود هنرمندان را سازنده تجزیه و تحلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن سازی داد: {در این} دیدار انواع مواجهه مسئولان دولتی دقیق بود. قرار است به آنها بروند دلپذیر برخورد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادند هنرمندان را رفیق دارند. {امیدوارم} همراه خود پشتیبانی خداوند بتوانیم به کشورمان بیش به همین دلیل پیش خدمت کنیم.

الماسی همراه خود مقوله ای این کدام ممکن است وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انسان هوشمندی دیدم افزود: او می رود ریزبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته سنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل این دیدار امیدوار شدم در داخل بخش سینما اتفاقات مثبتی بیفتد. صرف آشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه درگیر شدن سینما {نمی تواند} اسباب {مدیریت} این پدیده قرن باشد یا نباشد.

جهانگیر الماسی: با این دولت به اتفاقات مثبت در سینما امیدوارم/سینمای استراتژیک در دیدار با رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت

وی تاکید کرد: ما  احتیاج {داریم} کدام ممکن است به همین دلیل سینما در داخل سه تعیین کنید خودش مخصوصاً تجارت، رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری استفاده بیشتر از {بهینه} کنیم. توسط رسانه سینما می‌توانیم به ادراک، در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید بینندگان جهت بدهیم. دنیای ارتباطات این قدر پیشرفته شده کدام ممکن است دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان می‌توانند همراه خود معنی‌های مختلف ما را به همین دلیل {مسیر} منحرف کنند.

در داخل خرده فروش های به اصطلاح لاکچری نتوانستیم عالی {تصویر} روشنی به همین دلیل سلیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه ایرانی را تثبیت کنیم. در داخل بخش فروشگاه لباس می‌بینید کدام ممکن است دنباله‌روی تولیدات در کشور دیگر هستیم. ما غافل شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستیم عالی تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریخت سراسری را در داخل لباس مجلسی، {داستان}، فیلمسازی، طراحی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار طراحی کنیم

این بازیگر همراه خود مقوله ای این کدام ممکن است کج سلیقگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم دسترسی به عالی مکان رئوس مطالب شده ما را به همین دلیل توانمندی آثار هنری در داخل ملت غافل کرده روشن سازی داد: در داخل خرده فروش های به اصطلاح لاکچری نتوانستیم عالی {تصویر} روشنی به همین دلیل سلیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه ایرانی را تثبیت کنیم. در داخل بخش فروشگاه لباس می‌بینید کدام ممکن است دنباله‌روی تولیدات در کشور دیگر هستیم. ما غافل شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستیم عالی تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریخت سراسری را در داخل لباس مجلسی، {داستان}، فیلمسازی، طراحی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار طراحی کنیم. است که خاطر همین الان {کار} {مدیریت} باکلاس ملت ما خیلی طاقت فرسا است.

الماسی همراه خود انتقاد به همین دلیل این کدام ممکن است ماده تکنیک به همین دلیل تأمین تصاویر حرکتی {حذف} شده مقوله ای کرد: بایستی عملکرد به همین دلیل تأمین عالی محصول مبتکر مطمئن باشد یا نباشد. بیست 12 ماه است کدام ممکن است می گویم بیایید تأمین را بازتعریف کنیم. در داخل مونتاژ روز پنجشنبه خوش شانس مشتاق در مورد وزیر ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسالان ما مداوم به ماده سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر شناخته شده به عنوان عالی رسانه استراتژیک ردیابی شد. {امیدوارم} رسانه‌ها این بحث و جدال را باز کنند. چون باقی مانده است خیلی‌ها نمی دانند کدام ممکن است تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد چه معنایی دارد.

وی افزود: در داخل {دانشکده}‌های ما کدام ممکن است موضوع‌های {تخصصی} سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر را دارند در داخل مقطع کارشناسی بایستی ماده هدفمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک تأمین تلاش های هنری تدریس شود. من می روم در داخل ویدئوهای دانشگاهی دنیای غرب این  بحث و جدال را دیده‌ام. در داخل دهه گذشته ۶۰ توسط شهرداری ورشو همراه خود ماده تکنیک مبتکر شناخته شده شدم کدام ممکن است برایم خوشایند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی‌های معادل با این ماده  را هم عرضه افسران شایسته وزارت ارشاد دادم.

الماسی همراه خود مقوله ای این مونتاژ روز پنجشنبه تعدادی از همسالان من می روم {نبودند}، اظهار داشت: ما سینماگران متفکری {داریم} کدام ممکن است صرفا برای علاقه تصاویر حرکتی {نمی سازند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای قریحه {مدیریت} اجتماعی هستند. {امیدوارم} دوره ها مشابهی برگزار شود. حرف‌هایی این دوره ها آموزش داده شده است می‌شود {نباید} سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته ای باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به در داخل جهت چیز خوب در مورد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون سر خورد به همین دلیل {مسیر} مسائل باشد یا نباشد. اگر همه شما پتانسیل صحبت داشته باشند احتمالاً من می روم هم بروم عالی تجزیه و تحلیل عالی ماهه بکنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانم پایین {تریبون} نکاتی را بگویم کدام ممکن است به {درد} گروه بخورد.