جهاد تبیین عالی فریضه قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع استسردار جهانبخش کرمی روز پنجشنبه در داخل مونتاژ شورای اجرایی استان زنجان همراه خود خاص اینکه رئیس معظم مدیریت 12 ماه قبلی بر درگیری مختلط ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شکسته نشده آن خواهد شد هم  جهاد تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت را گفتن کردند، افزود: هیچ شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردیدی در داخل جهاد تبیین نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} جایگزین را برای  مشارکت در وظیفه {در این} جهاد به همین دلیل بازو بدهیم.

وی تصریح کرد: {هر} کس کدام ممکن است قابلیت دارد نیاز به در داخل راستای تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای آن خواهد شد اقدام تدریجی.

فرمانده سپاه زنجان در رابطه با اینکه در این زمان  در داخل درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد بین انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان، کدام ممکن است آمریکا در داخل راس قرار است به آنها بروند  قرار دارد، رئیس معظم انقلاب گفتن جهاد کرده اند افزود: همه شما ما این جهاد را شنیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به فرآیند شخصی در داخل قبال آن خواهد شد حرکت کنیم.

سردار کرمی همراه خود خاص اینکه به همین دلیل عالی سو شاهد هستیم کدام ممکن است طی ۴۳ 12 ماه عمر نظام، عوامل مثبت توسعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی های بزرگی در داخل دوران ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های مختلف به بازو آمده است، ذکر شد: به همین دلیل سوی نه {متاسفانه} نتوانستیم این توسعه ها را 9 تنها واقعی به ملت‌های نه حتی به ملت خودمان هم خاص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمونه سازی کنیم.

وی تصریح کرد: در برابر این، دشمنان نظام همراه خود تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها شخصی همراه خود اقدام به تخریب، سیاه‌نمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف، درگیری روانی تمام عیار را علیه جمهوری اسلامی شکسته نشده می دهد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی استان زنجان در رابطه با اینکه اگرچه طی ۴۳سال قبلی  هم دشمن در داخل مقیاس مختلف ارتش، امنیتی، فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید  تحریم‌ها شکست خورده است گفت:همه شما عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل دشمن اینجا است کدام ممکن است در این زمان همراه خود تمام توان بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتان پا می‌زند به همان اندازه مردمان را ناراحت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای عظیم نظام را سیاه‌نمایی تدریجی.

سردار کرمی همراه خود تاکید بر اینکه مقام معظم مدیریت در داخل  راستای کنار آمدن با تخریب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف های دشمنان انقلاب گفتن جهاد تبیین کرده اند، ذکر شد: همانگونه دوران حفاظت مقدس نیز، حضرت امام (ره)  گفتن حفاظت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت {شجاع}، انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور ایران  هشت 12 ماه در برابر این 9 به ساده  صدام (کدام ممکن است فرمانده میدانی ابرقدرت های جهان بود) کاملا  در برابر این همه شما دنیا ایستادگی کردند.

وی در رابطه با مناسبت به همین دلیل دلاوری های سربازان اسلام در داخل دوران حفاظت مقدس اظهارداشت: در داخل عملیات کربلای ۵ گردان های جاده‌شکن به همین دلیل استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی به همین دلیل استان زنجان همراه خود ایستادگی های پیروزمندانه در برابر این دشمن، افتخارآفرینی کردند .

فرمانده سپاه انصارالمهدی استان زنجان همراه خود خاص اینکه گردان های جاده شکن همراه خود  ۴۸ ساعت ایستادگی  در برابر این پاتک های با کیفیت حرفه ای دشمن  از دوام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد به بیانیه سوگند خورده رسیدند  ذکر شد:  گردان های حاضر {در این} عملیات به همان اندازه فینال نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطره خون به ندای امام شخصی لبیک آموزش داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگیدند.

سردار کرمی  افزود: تنها واقعی  ۲۴ نفر به همین دلیل گردان مانده بود  کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن اینکه همه شما قرار است به آنها بروند هم  با بیرون استثنا زخمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شیمیایی شدند، پیشروی کرده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عقب‌نشینی در داخل {کار} نبود..

وی در داخل شکسته نشده  در رابطه با اینکه مدیریت تاکید کردند کدام ممکن است مسئولین در داخل جهاد تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت فرآیند اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای تری دارند  تصریح کرد: مدیریت در رابطه با جهاد تبیین حضرت زینب (ع) در داخل روز عاشورا گفتند: امام حسین(ع) شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیتش در داخل روز عاشورا شهید  شدند در داخل حالیکه دشمن همراه خود  راه اندازی درگیری روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  تبلیغاتی مشکل کرد کدام ممکن است قرار است به آنها بروند را بین المللی نماد دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {در این} هنگام بود کدام ممکن است حضرت زینب همراه خود جهاد تبیین 9 تنها واقعی به دشمن جایگزین نداد کدام ممکن است همراه خود روایت غلط  به همین دلیل حادثه عاشورا، آن خواهد شد را به  بیراهه بکشاند کاملا  همراه خود  {افشاگری} های در پایان،  دشمن را خوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلیل کرد.

فرمانده سپاه زنجان همراه خود خاص اینکه مدیریت همواره تاکید کرده اند تا زمانی که شما می توانید نیاز به اطلاعات محله شخصی را روایت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص ب دشمن جایگزین ندهید افزود: اگر بدست آورده اید  انقلاب حادثه حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید  لانه جاسوسی را  روایت نکنید دشمن آن خواهد شد را همراه خود ۱۸۰ سطح تمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقطً کاملاً برعکس روایت می تدریجی.

سردار کرمی تاکید کرد: مقام معظم مدیریت گفتن فرموده اند همه شما موظف هستیم جهاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای ۴۳ ساله نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید  افتخارات ملت ایران را  در داخل زمینه‌های مختلف تبیین کنیم.

وی ذکر شد:  اقدامات مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی کدام ممکن است مشارکت در می دهند  نیاز به توسط دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز  رسانه ها 9 تنها واقعی به گوش ملت ایران، کاملا به گوش سایر ملت‌ها برسد.