جشن گلریزان برای {آزادی} ۷۰ زندانی خراسان جنوبی برگزار شدرییس دادگستری خراسان جنوبی عصر شنبه {در این} آیین اظهار داشت: هم اکنون ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد استان همراه خود ۱۷ میلیارد تومان بدهی برای {آزادی} به دلیل {زندان} توجه پیش بینی پشتیبانی‌های خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد هستند.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: همراه خود برگزاری جشن گلریزان این اشخاص حقیقی اکنون توجه به این مونتاژ، خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد دارند به همان اندازه به آغوش خانوار‌ها برگردند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه عملکرد به دلیل برگزاری این جشن قابل توجه مبارک، همراه خود عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بزرگ است} تصدیق شد: {کمک کردن} به اشخاص حقیقی نیازمندی کدام ممکن است پایشان به‌ جهت بدهی اقتصادی، عدم توان تیز کردن مهریه، نفقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظایر {اینها} به {زندان} باز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلا به {زندان} شده‌اند قابل توجه {اهمیت} دارد.

رییس کل شما دادگستری خراسان جنوبی مقوله ای کرد: {در این} کنفرانس ترکیبی شده‌ایم به همان اندازه انگشت در داخل انگشت هم اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی شخصی را در داخل زمره شیعیان {واقعی} قرار دهیم چون آن است امام حسن مجتبی (ع) در کل عمر شریف شخصی چندین موارد اموالش را همراه خود مستمندان جدا کردن کرد.

وی تاکید کرد: همراه خود برگزاری جشن‌های گلریزان اتفاق قابل توجه بزرگی در داخل نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن قرار است در داخل استان خراسان حنوبی افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌افتد.

حجت الاسلام حمیدی بازگشت به شد: 12 ماه قبلی همراه خود همت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین ۱۴۷ انسان مبتلا به استان آزاد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نیت پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام‌ خیرخواهانه، خانوار‌های فراوانی توانستند به دلیل مسائل حرکت کنند.

وی اظهار داشت: بدهی اقتصادی این اشخاص حقیقی ۵۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون تومان بود ماه مبارک رمضان همراه خود اقدام همراه خود برکت افراد به دلیل بند {زندان} رهایی یافتند.

رییس کل شما دادگستری خراسان جنوبی همراه خود مقوله ای اینکه بدون چون و چرا این رقم را هیچکس نمی‌توانست تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن تدریجی، افزود: به دلیل مجموع این رقم، حدود 5 میلیارد تومان ستاد دیه استان،  ۱۷ میلیارد تومان تحویل داد شکات کدام ممکن است شخصی خیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی به دلیل محل تیز کردن تسهیلات توسط موسسه مالی‌های کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد دیه قلب تامین شده است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود همراه خود انباشت سه میلیارد تومان {در این} مونتاژ در امتداد طرف تامین اقتصادی به دلیل بخش‌های مختلف، در نهایت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر عید فطر شاهد آزادسازی زندانیان جرایم اقتصادی استان باشیم.