جسد عالی مقنی پس به دلیل ۲۷ ساعت دردسر به دلیل {زیر} گرد و غبار در داخل فردیس بیرون از در معرفی شده است شد«حسین عاشوری» روز شنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه  ساعت ۱۲:۴۴  روز قبل در داخل نیمه آشپزخانه هم زمین مجتمع مسکونی در داخل شهرک ۱۷ شهریور فردیس حین حفر چاه آب به دلیل ریزش بدنه چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار  رخ داد.

وی  گفت: همراه خود دردسر نیروهای کوره نشانی جسد این مقنی ساعتی پیش  به دلیل {زیر} گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات بیرون  را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه ماموران  انتظامی فردیس شد.

عاشوری ذکر شد:  برای کاهش رسانی به این حادثه ۱۴ قدرت امدادی  به دلیل سه ایستگاه کوره نشانی فردیس به {کار} گرفته شد.

شهرستان فردیس همراه خود ۷۰۰ هزار نفر گروه در داخل جنوب کلانشهر کرج وسط استان البرز قرار دارد.