تنگه داردانل در ترکیه بسته شده استبه گزارش ایرنا رسانه ترکیه، اداره خدمات دریایی ترکیه در داردانل از تمامی کشتی ها خواست وارد این تنگه شوند که به دلیل مه غلیظ از هر دو جهت بسته شده بود.

همچنین به کاپیتان کشتی ها هشدار داده شد که به دلیل مشکلات دید، تنگه برای عبور کشتی ها از هر دو جهت بسته شده است.