تماشاخانه درک ” داریوش گراوندی” در داخل کرمانشاه افتتاح شدمعاون زیبایی شناختی بخش‌ مبتکر استان کرمانشاه {در این} {مراسم} اظهار کرد: این تماشاخانه به مساحت تقریبی ۶۰ مترمربع همراه خود ابزار‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات کارشناسی شده به دلیل چشم اندازها اجباری به اندازه گیری بضاعت برخوردار است.

صابر سروش در داخل شکسته نشده بخش هنرهای نمایشی را نمایشنامه‌نویسی، تئاتر، بخش توافق در داخل زمینه اجراهای عادی، بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز پژوهش عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پیرو {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های بخش مبتکر فقط در مورد عموم مردم هنرمندان استان کرمانشاه تحمل حمایت این بخش قرار دارند.

وی تصریح کرد: ما در داخل بخش مبتکر استان کرمانشاه همواره مشکل کرده‌ایم در داخل اختیار مردمان استان باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مساعدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاری هنرمندان در داخل جهت تعالی بخشی گام برداریم.

معاونت زیبایی شناختی بخش مبتکر ادای احترام به شد: کل شما مشکل من می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهانم در داخل بخش مبتکر این بود کدام ممکن است، در داخل ابتدای 12 ماه ۱۴۰۱ تماشاخانه درک گراوندی را راهی که در آن‌اندازی نماییم، به عنوان یک نتیجه اینکه در داخل مسابقه بخش مبتکر وسط، نمایشنامه‌ درک “هواس پلوک” مقام اول را خرید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌ساز راهی که در آن‌اندازی این تماشاخانه گردید.

در داخل شکسته نشده سعید نوروزی کارشناس هنرهای نمایشی بخش مبتکر نیز اظهار داشت: این بخش کانون اصلی ورزش‌های شخصی را در داخل هشت محور شامل می شود تأمین نمایشنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمایش}، برگزاری کنفرانس، برگزاری رویداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کردن ممکن است، برگزاری نشست‌های {تخصصی}، برگزاری کارگاه‌های دانشگاهی، چاپ راهنما اعم به دلیل نمایشنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پژوهش‌های تئاتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … قرار اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی 2 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم جدیدترین بدون در نظر گرفتن {شرایط} مخالف مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا توانست به {مسیر} شخصی شکسته نشده دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تجزیه و تحلیل کار کردن شیفته متخصصان امور استانها هم اکنون در داخل جایگاه قابل قبولی قرار دارد.

وی افزود: بر مقدمه {سند} دگردیسی بخش مبتکر استان کرمانشاه در داخل افق ۱۴۰۳ به دلیل این پس تمامی ورزش‌های نمایشی {در این} بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدل ها به دلیل آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین به همان اندازه توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل همراه خود محوریت سنت پهلوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین جوانمردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس عملکرد‌های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومیتی زیست‌بوم کرمانشاه مشارکت در خواهد گرفت.

نوروزی خاطر آرم کرد: اولیه تأمین نمایشی بخش مبتکر، نگارش اثری فاخر شیفته درک هواس پلوک بود کدام ممکن است سریع به کارگردانی ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت بخش مبتکر استان کرمانشاه تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ممکن است کدام ممکن است امیدواریم این تحمیل در داخل روز سراسری کرمانشاه رقم بخورد.

کارشناس هنرهای نمایشی بخش مبتکر استان در داخل شکسته نشده به دلیل جمله ورزش‌های شاخص این بخش طی سه 12 ماه قبلی را برگزاری نخستین {مسابقه} استانی نمایشنامه‌نویسی پایداران عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این دوران به دلیل رویداد زمینه‌ساز زنجیره‌ خوب ارزش تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ نمایشنامه، نمایشنامه‌خوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای نمایشنامه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم انتظار مساعدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاری صدا وسیمای وسط کرمانشاه در داخل جهت تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده آثار برگزیده شده این مناسبت حیاتی به صورت رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل گام دوم حدس و گمان به این نمایشنامه‌ها در داخل گستره جهان‌ای 5 استان ملت عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولت شود.

نوروزی ادای احترام به شد: در داخل قالب {آسیب}‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولی تئاتر بخش مبتکر استان کرمانشاه یکی از آنها در نظر گرفته استراتژی ها من می روم راه اندازی این تماشاخانه بود کدام ممکن است همراه خود مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری‌های رییس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت زیبایی شناختی‌ بخش مبتکر در این زمان راهی که در آن‌اندازی این تماشاخانه در داخل هفته آثار هنری انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بزرگداشت} شهید اهل قلم مرتضی آوینی به {سرانجام} رسید کدام ممکن است نامگذاری آن خواهد شد به تماس گرفتن درک گراوندی کاری فوق العاده مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل کلمه است.