تلفن هوشمند خود را با Joe Hollier قطع کنید تا دوباره با زندگی خود ارتباط برقرار کنید. پادکست Mind LoveX58: ارتباط خود را با تلفن هوشمند خود قطع کنید تا زندگی خود را با Jo Hollier متحد کنید. پادکست Mind Love