تحریک کردن هجدهمین رزمایش پشتیبانی مومنانه در داخل البرز همراه خود dishing out ۳۰ هزار بسته نرم افزاری معیشتیدر کنترل گروه بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز عصر روز یکشنبه در داخل آیین تحریک کردن هجدهمین رزمایش پشتیبانی مومنانه ذکر شد: این مرحله به دلیل رزمایش پشتیبانی مومنانه هر از گاهی میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (ع)، به دلیل روز یکشنبه ۲۸ فروردین تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا ماه مبارک رمضان مداوم است.

سرهنگ پاسدار مهران طیران فقط در مورد اجرای این رزمایش در داخل ۵۰۰ مسجد استان البرز به صورت افزود: در داخل این دوران به دلیل رزمایش، قابلیت‌های بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی قابلیت‌های مردم روند تذکر قرار دارد.

در کنترل گروه بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز فقط در مورد حضور قدرتمند مردمان {در این} امر خداپسندانه عنوان کرد: اقلام معیشتی می خواست خانوار‌های نیازمند، در داخل بین مساجد عملکرد تخصیص یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته نرم افزاری‌های معیشتی توسط {مشارکت} مردمان همه وقت در داخل صحنه البرز فراخور خواستن پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان نیازمندان محله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ای dishing out می‌شود.

طیران بازگشت به شد: آیت الله حسینی همدانی مشاور ولی فقیه در داخل استان البرز فرماندهی قرارگاه مواسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی استان را بر عهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز نیز مجری این دوران به دلیل رزمایش است.

وی فقط در مورد اینکه امامان مساجد فرماندهان قرارگاه‌های محله ای بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های جهادی پایگاه‌های بسیج شناخته شده به عنوان نیروهای حرکت کننده {در این} رزمایش ایفای موقعیت می‌کنند، خاص داشت: در داخل این دوران به دلیل رزمایش، همسویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی خوبی میان نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های متولی در داخل کپک قرارگاه‌های مواسات استانی {شکل گرفته است}.

در کنترل گروه بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز اضافه کرد: {در این} راستا، کانون‌های باکلاس مساجد، محل کار سیاستگذاری ائمه جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جماعت، کمیته کمک امام خمینی (ره)، ستاد دولت راهنما امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست اعضای قرارگاه، مطابق با این قالب، ورزش‌های شخصی را دنبال خواهند کرد.

طیران فقط در مورد تلاقی هفته کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان، به دلیل تدارک نرم افزار‌های ویژه برای تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به محله زحمتکش کارمندان استان البرز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: ۳۰ واحد تولیدی حرفه ای شناخته شده است‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته نرم افزاری‌های معیشتی توسط پایگاه‌های بسیج کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب کارمندان نیازمند، به دلیل {کار} افتاده، دختران کارمند سرپرست خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته میان کارمندان این مدل ها dishing out می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جدا از این، نرم افزار‌های ویژه ای با قصد تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به معیشت کارمندان فصلی توسط نواحی از دوام بسیج در داخل درجه استان البرز در داخل هفته کارمند تحمیل می‌شود.

خواهد شد هر از گاهی روز مربی نیز نرم افزار‌های ویژه ای تصور می شود است تخصصی ایجاد می کند موعد مقتضی به مردمان استان البرز {اطلاع رسانی} ممکن است.

در کنترل گروه بسیج سازندگی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز ز کل شما مردمان استان البرز تقاضا کرد {در این} امر خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداپسندانه {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی‌های مؤمنانه شخصی را جهت dishing out میان نیازمندان، به مساجد محل عرضه دهند.