بیهقی، مورخی که به تاریخ رنگ دیگری می بخشد
سبزوار – ایرنا – تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی یکی از شیواترین متون فارسی است که نثر امروزی تا حد زیادی از آن الهام گرفته شده و نوشته های بیهقی در قرن پنجم هجری قمری است و اولین آبان را به نام روز نامگذاری کرده است. از مورخ نامدار و پدر نثر این فارسی که اقدامی فرهنگی قابل تقدیر در قبال زبان فارسی به شمار می رود.