بیش به دلیل ۳.۷ میلیون دُز واکسن آسترازنکا به دلیل گمرک ترخیص شدبه گزارش ایرنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: محموله 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ دُزی واکسن آسترازنکای اهدایی بلغارستان روز ۱۹ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۸ هزار دوز واکسن اهدایی کرواسی در داخل روز ۲۲ فروردین، وارد فرودگاه امام (ره) شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی از عدم صدور مجوز ترخیص مشتاق در مورد وزارت بهداشت همراه خود توافق هیئت امنای ارزی به فاز انبارهای سردخانه‌ای گمرک منتقل شد.

وی افزود: روز قبل از امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم هم 2 محموله ۳۵۰ هزار دُزی آسترازنکا به دلیل ژاپن وارد فرودگاه امام (ره) شد کدام ممکن است همین منوال در داخل خصوص آنها خواهند شد به همان اندازه صدور مکاتبه تأییدیه به دلیل سوی وزارت بهداشت برای محافظت در داخل انبارهای سردخانه‌ای مشارکت در شد.

لطیفی روشن سازی داد: گمرک روزی {اجازه} ترخیص واکسن را دارد کدام ممکن است وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آن قرار است برای اثبات محموله مکاتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه کنند کدام ممکن است همراه خود پیگیری‌های صورت گرفته همانطور که صحبت می کنیم جمعه همراه خود خریداری شده تأییدیه وزارت بهداشت، حوالی {ظهر}، {هر} 4 محموله واکسن اهدایی آسترازنکا ترخیص شد.

وی افزود: ترکیبی واکسن‌های آسترازنکایی کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم جمعه ترخیص شدند سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ دُز بود.

لطیفی تاکید کرد: در داخل صورت اثبات محموله‌ها مشتاق در مورد وزارت بهداشت، گمرک همانند محموله‌های قبلی، ترخیص واکسن‌های وارداتی را پای پرواز همراه خود کمتر از اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل یکسره مشارکت در خواهد داد.