بیش به دلیل ۲ هزار حلب روغن دوچرخه احتکار شده در داخل میاندوآب پیدا می کند شد


اکبر اسدی روز پنجشنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آرزو می کنند التهابات جدیدترین خارج از آن روغن دوچرخه، ناامیدی به دلیل تهیه کالا تقلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های رسیده به دلیل سوی ساکنان {در این} زمینه، ارزیابی ماده موضوع در داخل اصل {کار} بازرسان این اداره قرار گرفت.

وی افزود: بازرسان اداره تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش میاندوآب توانستند همراه خود ارزیابی های نامحسوس میدانی به دلیل واحدهای توزیعی مهم، این {مقدار} روغن دوچرخه را کدام ممکن است به صورت مخفیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به سودجویی احتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت می شد را پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پرونده} متخلفان را عرضه محاکم قضایی دهند.

سرپرست اداره تجارت، معدن وتجارت میاندوآب اضافه کرد: در داخل حرکت این اقدام به دلیل ۱۲ واحد صنفی روغن دوچرخه بررسی کردن صورت گرفت کدام ممکن است برای 4 واحد توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن مهم چاپ شده، {پرونده} تخلفاتی به خوب ارزش ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۵ میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای 4 واحد خرده فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض روغن نیز {پرونده} هایی همراه خود خوب ارزش ۱۶ میلیون ریال تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد .

اسدی اظهار کرد: اختفاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع به دلیل تهیه محصولات در داخل صدر تخلفات این مدل ها قرار دارد کدام ممکن است در امتداد طرف آن قرار است برای واحدهای اکنون نیست {پرونده} تخلفاتی همراه خود عناوین گرانفروشی، عدم صدور صورت حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم درج هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی هزینه‌نامه تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعزیرات حکومتی راه اندازی شد شد.

بیش از ۲ هزار حلب روغن موتور احتکار شده در میاندوآب کشف شد

وی فقط در مورد بهبود تقاضا برای اشکال از روغن دوچرخه در داخل مرحله {بازار} به طور قابل توجهی در داخل خودروهای بنزین سوز ذکر شد: زمینه برای ورزش اشخاص حقیقی سودجو مهیا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان همراه خود خودداری‌ به دلیل تهیه محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود تهیه فوق العاده {محدود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطره چکانی سبب بروز مشکلاتی در داخل مرحله تهیه شده بوده اند کدام ممکن است طی بررسی کردن های به حرکت آمده ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ممکن است برخورد شد.

سرپرست اداره تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش میاندوآب در داخل یکپارچه مقوله ای کرد: اشخاص حقیقی جایگزین طلبی کدام ممکن است همراه خود {اهداف} سودجویی اقدام به اختفاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو احتکار محصولات کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقدامات {غیرقانونی} شخصی باعث اخلال در داخل نظام meting out محصولات شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی عادی افراد را فراهم کنند نیاز به انتظار برخورد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع واحد بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت این اداره باشند.

اسدی به دلیل افراد خواست، در داخل صورت بیانیه {هر} گونه تخلف، اشیا را با استفاده از تلفن همراه ۱۲۴ به واحد بررسی کردن اداره صمت میاندوآب گزارش دهند.