بیش به دلیل ۱۵ هزار در داخل ساختار نهضت سراسری مسکن شهرستان ملایر گزارش‌عنوان کردند«احمد مرشدی» روز خوب‌شنبه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا تصدیق شد: مابقی اشخاص حقیقی در داخل شهرهای سامن، ازندریان، زنگنه، جوکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامشهر آق‌گل برای بهره مندی از مزایای مزایای بزرگ این ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت دار شدن عنوان نویسی کرده اند کدام ممکن است احتمالاً بیشترین آمار عنوان نویسی نیز در داخل سامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازندریان است.

وی افزود: به دلیل این انواع ۵۵۹ نفر مبلغ ۴۰ میلیون تومان، سه نفر مبلغ ۳۰ به همان اندازه ۴۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ نفر نیز {زیر} ۳۰ میلیون تومان تخصصی ایجاد می کند مجموع ۵۷۱ نفر بین ۲۰ به همان اندازه ۴۰ میلیون تومان سود را برای {مشارکت} در داخل ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده مسکن تیز کردن کرده‌اند.

رییس اداره راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ملایر اظهار داشت: به دلیل ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۲ نفر، داده ها 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۲ نفر تا به امروز برای احراز {شرایط} مربوطه پالایش شده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پرونده} هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ نفر کدام ممکن است نوع ج ممکن است صورتی بوده نیز در داخل انگشت بررسی اجمالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ نفر به دلیل نامزدها نیز رد صلاحیت شدند.

به آگاه مرشدی، ۲۳ فروردین جاری برای ۵۰۲ نفر به دلیل گزارش‌عنوان کنندگان ساختار در داخل سامانه مذکور پایین تخصیص دانش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پایین برای متقاضیانی است کدام ممکن است مبلغ ۴۰ میلیون تومان شخصی را واریز کرده‌اند کدام ممکن است به سازماندهی انتخاب واریز، اسامی ممکن است در داخل سامانه اضافه کردن شده است.

رییس اداره راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ملایر تصدیق شد: در داخل همین ارتباط عملیات دولت توسعه ۵۰۲ واحد مسکونی شناخته شده به عنوان تعهد کوثر خوب، روز قبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی مراسمی همراه خود حضور استاندار همدان به راه اندازی شد.

مرشدی افزود: برای مابقی نامزدها مجاز نیز چندین قطعه پایین در داخل کمیته‌ فنی مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض مشارکت در ، کارهای کارشناسی، تنظیم کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار تفکیکی به دلیل سوی بنیاد مسکن، مراتب تحریک کردن عملیات دولت ادعا می تواند.

به گزارش ایرنا؛ شهرستان ملایر همراه خود بیش به دلیل ۳۰۰ هزار نفر باند در داخل ۷۵ کیلومتری کلان شهر همدان یافت می شود.