بیش ازیکهزارو ۶۷۳ میلیارد ریال برای عمران روستاهای گچساران قیمت شدمحمدمراد راغ پور  روز دوشنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: این میزان نمره اعتبار در داخل کپک اجرای قالب‌های هادی، تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی، احساس‌های فرسوده، ایجاد پل، سنگفرش، جدول گذاری، بیس ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت قیمت شد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین تا این مرحله شرکت ها ارزنده ای به روستاها فراهم کردن دانش  ذکر شد: بازگشایی ۲۲ هزارو ۹۰۰ متر به دلیل معابر روستاها، ۱۴۸ هزارو ۲۸۵ متر {مربع} ساماندهی خانه،۵۰ هزارو ۲۰ متر جدول گذاری، ۱۰۱ هزارو۶۶۵ متر {مربع} سنگفرش، ۲هزارو ۲۴۰متر دیوار و۲۱ دهنه پل به دلیل اقدامات تکمیل شده در داخل روستاهای گچساران است.

راغ پور تصدیق شد: {در این} مدت زمان خواهد شد  ۲۶۲ هزارو ۴۵۰ متر بیس، ۴۹۵هزارو ۲۵۰ متر {مربع} {زیر} سازی، ۷۰۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ متر {مربع} آسفالت در داخل روستاهای این شهرستان مشارکت در گرفت.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گچساران  ایجاد هفت باب باغ جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ باب سالن ورزشی در داخل {مناطق} کشاورزی را به دلیل اکنون نیست اقدامات بنیاد مسکن این شهرستان معرفی شد.

راغ پور ابراز کرد: تا این مرحله  معابر ۲۵ روستا در داخل {مناطق} مختلف این شهرستان همراه خود قیر {رایگان} آسفالت شده  کدام ممکن است به دلیل این انواع سه روستا در داخل 12 ماه قبلی {بوده است}.

وی تاکید کرد: قالب هادی در داخل ۵۲ روستای بالای ۲۰ خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 روستای {زیر} ۲۰ خانواده این شهرستان انجام شده است.

راغ پور  ابراز کرد: ۲۱۲ میلیارد ریال نمره اعتبار برای رشد روستاهای گچساران در داخل 12 ماه قبلی اختصاص کشف شد کدام ممکن است به دلیل این میزان تا این مرحله ۱۰۰ میلیارد ریال تخصیص داد شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون ۱۱ قالب عمرانی در داخل {مناطق} مختلف روستاهای گچساران در داخل بازو اجراست.

راغ پور افزود: این قالب‌ها در داخل زمینه بهسازی معابر کشاورزی، احداث پارک، پیاده روسازی، ایجاد کانال هدایت سیلاب، زیرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت انجام شده است.

وی تاکید کرد: قالب‌های هادی در داخل کپک تقویت تنظیم کشاورزی، بالابردن درجه استانداردهای اقامت، رشد شرکت ها‌رسانی به روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود رضایتمندی ساکنان این {مناطق} تحمیل می‌شود.

شهرستان گچساران دارای ۱۲۲ روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ هزار نفر باند کشاورزی، ۳۸ دهیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴ روستای دارای شورای اسلامی است.