به دلیل رتبه {ششم} زنجان در داخل قیمت بیکاری به همان اندازه ابلاغ ۴۷۷ میلیارد تومان به دلیل دارایی ها بازدید رییس جمهور به استانبهترین راه اندازی صندوق پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآروی برای حمایت به دلیل صنایع داده ها بنیان در داخل زنجان در داخل بلند مدت ای در دسترس، صدور {سند} تصرف برای بیش به دلیل ۷۱ هزار واحد مسکونی کشاورزی در داخل استان، استفاده از به دلیل ۲۵۰ سرمایه گذاری محرومیت زدایی در داخل استان زنجان طی 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام در دسترس بودن کنندگان فراهم می کند یدکی {خودرو} در داخل زنجان به ارایه شناسه محصولات به دلیل اکنون نیست موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرهای حیاتی استان طی هفته قبلی بود.

صندوق پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآروی برای حمایت به دلیل صنایع داده ها بنیان در داخل زنجان بهترین راه اندازی می‌شود

استاندار زنجان به دلیل بهترین راه اندازی صندوق پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآروی برای حمایت به دلیل صنایع داده ها بنیان {در این} استان در داخل بلند مدت‌ای در دسترس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: توسط این صندوق تسهیلات دراز مدت زمان همراه خود درآمد a 0 به ورزش‌های داده ها بنیان صنوبر می‌شود.

محسن افشارچی همراه خود خاص اینکه در داخل صدد هستیم به همان اندازه خریداران در داخل استان به دلیل سهامداران این صندوق شوند، افزود: به مشابه میزانی کدام ممکن است سرمایه به دلیل سوی خریداران در داخل صندوق پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری معرفی شده است می تواند، اعتباری نیز به دلیل سوی معاونت آموزش ریاست جمهوری در داخل آن خواهد شد تزریق می‌شود.

وی شکسته نشده داد: زیست بوم سیستم مالی داده ها بنیان در داخل ملت مد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشه باید {سرعت} آن خواهد شد را در داخل استان بزرگتر ببریم.

۴۷۷ میلیارد تومان نمره اعتبار به دلیل دارایی ها بازدید رییس جمهور به زنجان برای ۴۳ سرمایه گذاری ابلاغ شد

معاون محدوده قیمت گروه {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} استان زنجان اظهار داشت: ۴۷۷ میلیارد تومان به دلیل توالی دارایی ها مصوب بازدید 12 ماه قبلی رییس جمهور به زنجان صرفا به دلیل دارایی ها گروه نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} استان در داخل کپک اعتبار عمرانی تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۴۳ عنوان سرمایه گذاری به سیستم‌ها ابلاغ شد.

احمد خداوردی در داخل مونتاژ شورای اجرایی استان زنجان افزود: بازدید هیات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به این استان در داخل مجموع ۸۳ عنوان مصوبه عمرانی همراه خود بیش به دلیل 4 هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان نمره اعتبار، ۲۱ مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ مورد مصوبه برای تسهیلات بانکی به در کنار داشت کدام ممکن است براساس قطع {کار} محقق شده، اقدامات عمرانی به دلیل سوی این گروه پیگیری می تواند.

استان زنجان آن را به راه همانقدر کم قیمت بیکاری جایگاه {ششم} را در داخل ملت دارد

معاون توافق امور ارزان استاندار زنجان به لحاظ شاخص‌های {بازار} {کار}، قیمت بیکاری استان در داخل زمستان ۱۴۰۰ را ۷.۱ شانس معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: زنجان در داخل بین استان‌های ملت آن را به راه همانقدر کم قیمت بیکاری رتبه {ششم} را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت {مشارکت} ارزان آن خواهد شد ۴۵.۸ شانس است.

خلیل قاسملو در موضوع تخلیه {نتایج} ساختار {نیروی کار} در داخل استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت افزود: اگر قیمت {مشارکت} استانی را کدام ممکن است بیکاری آن خواهد شد ۱۷.۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} آن خواهد شد ۴۰.۸ شانس است، همراه خود قیمت {مشارکت} استان زنجان ارزیابی کنیم، قیمت بیکاری آن خواهد شد استان بالای ۲۵ شانس به احتمال زیاد خواهد بود.

بنابر اظهارات معاون توافق امور ارزان استاندار زنجان، انواع شاغلان در داخل زمستان ۱۴۰۰، ۳۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۰ نفر برآورد می تواند {پاییز} ۳۳۲ هزارو ۹۲۰ نفر بود.

ادارات استان زنجان مجازند همراه خود نیم ساعت تأخیر ورزش شخصی را تحریک کردن کنند

معاون بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} دارایی ها استاندار زنجان اظهار داشت: بر مقدمه مجوز وزارت ملت، ادارات استان زنجان در داخل ایام ماه مبارک رمضان تایید شده هستند نیم ساعت همراه خود تأخیر ورزش شخصی را تنظیم کنند.

مرتضی شهامی در داخل مونتاژ شورای اجرایی استان افزود: این انتخاب پیرو تقاضا دستگاههای دولت در داخل خصوص تنظیم ساعات کاری ادارات متعهد شدن شده است.

برای بیش به دلیل ۷۱ هزار واحد مسکونی کشاورزی زنجان {سند} تصرف صادر شده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان اظهار داشت: به دلیل مجموع ۹۲ هزارو ۶۵۸ واحد مسکونی کشاورزی این استان برای ۷۱ هزارو ۹۱۶ واحد تا این مرحله {سند} تصرف صادر شده است کدام ممکن است این توسعه همچنان به صورت مستمر ثابت است.

رضا خواجه ای در موضوع وضعیت امور صدور {سند} تصرف کشاورزی استان افزود: بر این مقدمه تا این مرحله {سند} تصرف در داخل شهرهای {زیر} ۲۵ هزار نفر باند نیز به انواع هشت هزارو ۱۰۰ فقره محقق شده است کدام ممکن است این توسعه همچنان ثابت است.

بیش به دلیل ۸۴۳ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن 12 ماه قبلی در داخل زنجان صنوبر شد

معاون مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اداره‌کامل بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان زنجان اظهار داشت: بیش به دلیل ۸۴۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن به 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۶ متقاضی حرفه ای در داخل استان زنجان صنوبر شد.

سعید شاهین فر به توسعه گزارش شناسایی برای اکتسابی تسهیلات ودیعه مسکن در داخل زنجان طی 12 ماه قبلی شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۲۲ هزارو ۶۶۲ نفر {در این} استان برای اکتسابی رهن ودیعه مسکن گزارش شناسایی کردند.

وی گفت: به دلیل این انواع گزارش نامی، به همان اندازه بالا 12 ماه قبلی سه‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۶ نفر حائز {شرایط} در داخل استان زنجان سودآور به اکتسابی تسهیلات ودیعه مسکن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ پرداختی به این انواع، ۸۴۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ میلیون ریال {بوده است}.

غاصبان میزهای {مدیریت} هم در داخل تخلف‌های صنفی سهیم هستند

فرماندار شهرستان زنجان اظهار داشت: غاصبان میزهای {مدیریت} هم کدام ممکن است فعالیت نظارت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص کوتاهی می‌کنند، در داخل تخلف‌های صنفی سهیم هستند.

پرویز خالقی در داخل مونتاژ شورای اجرایی شهرستان زنجان افزود: در داخل {تعطیلات} عید نوروز، نیروی کار‌های نظارتی کدام ممکن است اعضای قرار است به آنها بروند متشکل به دلیل کارگران سیستم‌های نظارتی بود، ذیل کمیته بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت، بازیدهایی به دلیل اماکن مختلف داشتند.

وی شکسته نشده داد: به طور مطمئن ۸۵ مورد بررسی کردن به دلیل اصناف، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن مختلف {در این} ایام صورت گرفت، افزود: در داخل مجموع نتیجه نهایی این بررسی کردن ها، خوب نبود.

۲۵۰ سرمایه گذاری محرومیت زدایی 12 ماه قبلی در داخل استان زنجان به استفاده از رسید

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان اظهار داشت: به همت بسیجیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری دستگاههای دولت 12 ماه قبلی بیش به دلیل ۲۵۰ سرمایه گذاری محرومیت زدایی به طور قابل توجهی در داخل بخش آبرسانی در داخل {مناطق} {محروم} استان افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از رسید.

سردار جهانبخش کرمی افزود: ممکن است حتی 12 ماه قبلی حدود هزار کارگاه تولیدی خودت کار کن برای اشتغالزایی در داخل درجه استان راه اندازی شد کدام ممکن است {اینها} هیچ باری برای سیستم‌های دولتی به نظر نمی رسد که باشند.

تحکیم بنیان خانوار محور اساسی نرم افزار‌های سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی زنجان است

مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان زنجان اظهار داشت: تحکیم بنیان خانوار محور اساسی این اداره کامل در داخل 12 ماه جاری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکر در داخل استان بر این ماده محور احتمالاً خواهد بود.

امرالله حسنی در داخل رفتن به به دلیل خبرگزاری وسط زنجان افزود: {در این} راستا به دلیل کل شما ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکز زیبایی شناختی هم درخواست شده است ایم همراه خود هم افزایی در امتداد طرف هم بسته ها را پیش ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ظریف کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازی کاری پرهیز کنیم.

۵۰ شیء {تاریخی} 12 ماه قبلی در داخل زنجان مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا شد

معاون میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی گرفته شده استان زنجان اظهار داشت: پارسال ۵۰ شیء {تاریخی} مشتاق در مورد مشاوران این اداره کامل مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا شد کدام ممکن است این اقدام حیاتی اشیاء را به دلیل ورطه فراموش‌شدن مصون نگه می‌دارد.

محمدرضا محمدپور افزود: بر این مقدمه ۵۰ شیء جای می دهد ۱۱ شیء دارای خوب ارزش زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تاریخی}، مکشوفه به دلیل شهرستان طارم در داخل ۶ ماهه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹ شیء دارای خوب ارزش زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تاریخی}، مکشوفه به دلیل شهرستان‌های طارم، ایجرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطانیه در داخل ۶ ماهه دوم 12 ماه ۱۴۰۰ در داخل درجه استان مرمت شد.

وی اضافه کرد: اقداماتی بر روی ۵۰ شیء زیبایی شناختی {تاریخی} مشارکت در احتمالاً خواهد بود کدام ممکن است جای می دهد بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهدات ماکروسکوپی، {آسیب}‌شناسی اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در آزمایش‌های مقدماتی برای تعیین عناصر {آسیب}‌رسان، پاک‌سازی به 2 رویکرد مکانیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت باقی مانده اشیا است.

در دسترس بودن کنندگان فراهم می کند یدکی {خودرو} در داخل زنجان ملزم به ارایه شناسه محصولات هستند

رییس گروه تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش استان زنجان اظهار داشت: ساختار در دسترس بودن فراهم می کند یدکی {خودرو} همراه خود ارایه شناسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد رهگیری محصولات {در این} استان تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه در مقابل اول تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی باطری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی فنر {خودرو} با بیرون این {مشخصات} تخلف محسوب می‌شود.

ناصر فغفوری افزود: یکی در همه راهکارهای حمایت به دلیل تأمین درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کالاهای از با کیفیت ترین، درگیری با واردات قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کالا همراه خود کیفیت بالا زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی است همین راستا سیاستی کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین توسط وزارت تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در داخل پیش گرفته است متعهد شدن راهکارهایی جلوگیری از جلوگیری از قاچاق محصولات، ممکن است حتی در دسترس بودن کالا بی کیفیت بالا است.