بستری های کرونا در داخل ایلام به ۳۰ نفر بهبود کشف شددکتر جاسم محمدی روز پنجشنبه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا تصدیق شد: ۲۶ ایلامی نه در داخل در یک روز واحد روز قبل به کرونا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع قربانیان استان به ۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۱ نفر رسید.

وی افزود: به همین دلیل بستری های اخیر ایلام سه نفر مشابه با ایلام، عالی نفر دره کلان شهر، سه نفر دهلران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر نیز مشابه با چوار است.

دکتر محمدی شکسته نشده داد:  طی ۲۴ ساعت قبلی مورد فوتی کرونا گزارش نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع قربانیان استان  هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۴ نفر است.

رییس دانشکده علوم پزشکی ایلام همراه خود مقوله ای اینکه مجموع بهبودیافتگان  استان نیز ۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۱ نفر است، اظهار داشت: شهرستان های آبدانان، بدره، هلیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیروان در داخل سناریو نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های ایلام، ایوان، چوار، چرداول، ملکشاهی، مهران، دهلران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره کلان شهر در داخل سناریو زرد قرار دارند.