برخورد زحمت کش در داخل پیش بینی برهم زنندگان دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مردمان خواهد بود، احتمالابه گزارش ایرنا قابل اعتماد جعفری چگنی جمعه شب در داخل پیام شخصی معرفی شده است است: مبایعه نامه مظلومانه مطمئناً یکی پسرها منطقه ایمنی “مصطفی رفیع زاده” به همین دلیل حافظان حریم نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی کدام ممکن است مجاهدانه در برابر این تعرض کنندگان به اموال مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارقین مسلح ایستادگی کرد  در طولانی مدت اجر این جهاد را همراه خود مبایعه نامه گرفت.

دادستان قلب استان خوزستان در داخل فاز یکی دیگر به همین دلیل این‌پیام تاکید کرد: بی‌شک به همین دلیل بازو ارائه چنین کودکان برومند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومنی اگرچه برای ما مصیبتی {غم انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسف آوراست، لیکن برای آن خواهد شد شهید گران قیمت قدم گذاشتن در داخل حریم محافظت شده الهی است.

وی در داخل یکپارچه معرفی شده است است: دادسرای عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب استان ضمن برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه وسریع همراه خود عناصر آن خواهد شد ،حمایت قابل اعتماد کل شما جانبه به همین دلیل کلیه ضابطان به‌ویژه کادر نیروی انتظامی خوزستان در داخل جهت تامین ایمنی گروه ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد زحمت کش در داخل پیش بینی برهم زنندگان دلداری وامنیت مردمان خواهد بود، احتمالا.

بر ایده این گزارش؛ شهید “مصطفی رفیع زاده”  به همین دلیل پرسنل انتظامی ماهشهر روز پنجشنبه در داخل {درگیری} همراه خود سارقان مسلح {در این}  شهرستان به سطح رفیع مبایعه نامه نائل به اینجا رسید.

پیکر مطهر وی در داخل زادگاهش شهرستان باغملک تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری شد.