باد از حداکثر در کنار همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار خفیف بهاری سمنان را درنوردیدایرج مصطفوی عصر جمعه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایرنا خاص کرد: این {طوفان} کدام ممکن است در کنار همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار محله ای در کنار بود، به دلیل شمال غربی وارد استان سمنان شد.

به آگاه وی براساس اطلاعات‌های هواشناسی {سرعت} وزش این پدیده در داخل شهرستان سرخه ۷۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده کدام ممکن است عمق آن خواهد شد در داخل عوامل مرکزی استان کاهش یافته است است.

مصطفوی ادای احترام به شد: {سرعت} این باد در داخل شهرستان‌های ایوانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمسار نیز ۷۰ کیلومتر بر ساعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبارهای خفیفی به در کنار دارد.

وی گفت: رگبارهای بهاری نیز بیش به دلیل ۳ میلیمتر {بوده است}.