ایرنا – چهاردهمین مسابقه نوجوان سربازتهران – ایرنا – {مراسم} چهاردهمین مسابقه حضرت علی اکبر(ع) عصر شنبه (۲۷ فروردین ۱۴۰۱) با تقدیر به دلیل کودکان سرباز مناسبت در داخل سالن امام علی(ع) وزرات حفاظت برگزارشد.