انتقاد از باشگاه استقلال در کمیته تعیین وضعیت


به گزارش فارس، در پی شکایت محمدطاها فراهانی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت 500 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و 10.9 میلیون ریال بابت هزینه های حقوقی محکوم شد.

تصمیمات صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.