امیدآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد دستاوردهای انقلاب در داخل جهاد تبیین، فعالیت همه شما اقشار استبه گزارش ایرنا، سردار رستعملی رفیعی آتانی روز پنجشنبه در داخل ترکیبی نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتخبان داده ها آموز بسیجی در داخل خصوص فعالیت اقشار گروه همراه با جهاد تبیین، تصریح  کرد: گفتمان همه شما اقشار گروه به طور قابل توجهی نخبگان در داخل جهاد تبیین نیاز به امید آفرینی، راه اندازی روحیه نشاط، راه اندازی شد توسعه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آرام} کردن گروه باشد یا نباشد.

وی  تاکید کرد: باید همیشه ابتدا {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیت شوم دشمن را با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی بشناسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل گام موارد زیر با توکل به خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به اهل بیت(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید با الگوگیری به دلیل راهبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایش رئیس معظم انقلاب برای معامله با بسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات دشمن قدم برداریم.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: به فرموده رئیس معظم، انقلاب ما اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان امام گروه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در لحظه فعالیت {داریم} بدانیم در داخل مکان قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه فعالیت ای در داخل قبال آن قرار است {داریم}.

سردار رفیعی آتانی در داخل خصوص تبیین مانترا 12 ماه جدیدترین، شناسایی شد: تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال عبارت مشترک سالهای جدیدترین بوده کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب نامگذاری کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه بهترین راه میان بر برای نتیجه گیری این عملکرد داده ها بنیان کردن تأمین می باشد یا نباشد، حقیقت این است {حلقه} پیوستن بین تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، داده ها‌بنیان در دسترس بودن است.

فرمانده سپاه استان قزوین در داخل یکپارچه نزدیک به عملکرد محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی در داخل قلمرو، گفت: در لحظه انقلاب اسلامی ایران در داخل همه شما معادلات قلمرو عملکرد محوری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک تک باید همیشه برای گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت خودمان عملکرد آفرین باشیم.

وی نزدیک به توسعه های جبهه از دوام، اظهار داشت:به لطف خداوند این جبهه در داخل ایدولوژی، جغرافیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش سودآور حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه میدان سیستم اقتصادی، میدان مبارزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد ما {در این} میدان راهبرد ورودی با روحیه عملیاتی می باشد یا نباشد.

سردار آتانی تصریح کرد: باید همیشه امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنما رهبرمان را با کیفیت بالا بشناسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعت کنیم چون به دلیل خصوصیت جهاد اینجا است کدام ممکن است روبه روی دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همراه با} جهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر باشد یا نباشد.