استراتژی ملی ورزش جوانان | health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. هدف آن گرد آوردن فرهنگ ورزش جوانان آمریکایی در کنار هم است. روزی همه جوانان فرصت دارند. این فرصت را خواهید داشت که با انگیزه ورزش کنید.

دیدگاهتان را بنویسید