استاندار کرمانشاه: اتفاقات خوبی در داخل بهترین راه است


به گزارش خبرنگار ایرنا، «بهمن امیری مقدم» عصر یکشنبه در داخل نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان در داخل سرسرای شهدای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین استانداری با مقوله ای اینکه می خواهند مانترا ارائه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای تبلیغاتی نیستم، افزود: {عشق} خدمت به افراد استان شخصی را در واقع دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا {شبانه روزی} دردسر می کنم.

وی بهبود اعتقاد افراد به نظام را به جای ورزش های کاری شخصی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در داخل استان کرمانشاه مسائل زیادی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این رو نیاز به به صورت {شبانه روزی} برای تعمیر مسائل افراد دردسر کرد.

پیگیری اتمام قالب های کلان استان در داخل وسط

مشاور خارق العاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل استان کرمانشاه فقط در مورد اینکه حدود ۹۵ روز به همین دلیل ورزش شخصی در داخل استان می گذرد، روشن سازی داد: {در این} مدت زمان رایزنی های عظیم ای با مسوولان ارشد ملت به همین دلیل جمله رئیس مجلس برای بهبود امور مالی استان مشارکت در دانش ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس نتیجه نهایی نیز دانش است.

وی به تعامل داشتن موثر توالی مدیریتی استان با نمایندگان افراد در داخل مجلس شورای اسلامی شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آنان شناخته شده به عنوان قابلیت های شدید موثر کرمانشاه در داخل راستای بهبود استان شناسایی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نمایندگان کرمانشاه در داخل مجلس جایگاه شدید خوبی در داخل مجلس دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند به الگو بهبود استان پشتیبانی کنند.

امیری مقدم با این وجود با اشاره به مطرح شدن موضوعاتی به همین دلیل قبیل مداخله نمایندگان استان در داخل چینش مدیریتی نیز ذکر شد: به همین دلیل بازخورد نمایندگان استفاده بیشتر از می‌کنم با این وجود {اجازه} مداخله در داخل انتصاب {مدیران} را به {کسی} نمی {دهم}.

استاندار کرمانشاه در داخل چسبیدن با مقوله ای اینکه در داخل سایه تعامل داشتن با مسوولان ارشد نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان کرمانشاه اتفاقات خوبی در داخل بهترین راه است، ذکر شد: خوش شانس به همین دلیل محل این تعاملات قالب {انتقال} آب سد گاوشان به کلان شهر کرمانشاه، پایان دادن جاده بهترین راه آهن استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تبدیل کردن شهرستان سرپل ذهاب پس به همین دلیل زلزله برای عجله در داخل کف دست تحمیل است.

وی مطمئناً یکی مسائل حاد افراد کرمانشاه را عدم وجود آب عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: قالب {انتقال} آب به این کلان شهر به همین دلیل ۱۰ 12 ماه قبلی در داخل اصل {کار} قرار گرفته با این وجود ادامه دارد به اتمام نرسیده است کدام ممکن است پس به همین دلیل ورود به بنده این قالب به صورت شدید در داخل اصل {کار} قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیارد تومان امور مالی برای آن قرار است اخذ کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله آب افراد این کلان شهر را سریع رفع می کنیم.

استاندار کرمانشاه: اتفاقات خوبی در راه است

رسالت من خواهم کرد راه اندازی اشتغال است

استاندار کرمانشاه در داخل یکپارچه سخنان شخصی با این وجود یکی دیگر به همین دلیل مسائل افراد استان را بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود حرفه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای تعیین اشتغال با جدیت می خواهند گرفتن سرمایه گذار هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا نیز به توافقات خوبی رسیده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان شخصی را برای باور این ماده موضوع می گذارم.

امیری مقدم، تکریم افراد، تامین بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کیفیت بالا شرکت ها دهی در داخل استان را نیز در داخل اصل {کار} شدید توالی مدیریتی استان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بررسی کردن به همین دلیل ادارات دولتی، بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات خدماتی نیز به صورت سرزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگهانی زودتر به صورت مستمر مشارکت در می تواند.

وی با مقوله ای اینکه با امتیازات مسائل افراد استان شناخته شده هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا مساله یابی نیز کرده ام به همین دلیل اصحاب رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران خواست مطالبه گری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را بازگو کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر آن قرار است راهکار نیز فراهم کردن دهند.

مشاور خارق العاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل استان کرمانشاه توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود استان را نیازمند موقعیت آفرینی رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزی ممکن است دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به همین دلیل اصحاب رسانه حساب کردن در واقع دارم در داخل مدار اخلاق به روشنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه گری بپردازند.

وضعیت امور محل اقامت مطبوعات بررسی اجمالی شود

استاندار کرمانشاه در داخل فاز یکی دیگر به همین دلیل سخنان شخصی به استناد مطالب مطرح شده اصحاب رسانه به همین دلیل {مدیران} کل شما سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل استانداری خواست به ماده موضوع مسائل خبرنگاران ورود به کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دوره ها {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی می خواهند تعمیر این مسائل باشند.

امیری مقدم به همین دلیل محل اقامت مطبوعات نیز خواست انواع اعضای شخصی را بهبود دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {در این} بهترین راه با مشکلاتی برخورد با است به استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی اطلاع دهند تا {مسیر} را به راحتی کنیم.

وی تاکید کرد سهم سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری در داخل گلوله کردن امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها نیاز به عادلانه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز به اجرای تاکید {داریم}.

ادارات با رسانه های مناسب ارتباط بگیرند

مشاور خارق العاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل استان کرمانشاه در داخل یکپارچه سخنانش با تاکید بر اینکه نیاز به موقعیت رسانه های مناسب در داخل استان پر سایه شود به همین دلیل ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها خواست با این رسانه ها ارتباط بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل کانال ممکن است به {اطلاع رسانی} بپردازند.

امیری مقدم با مقوله ای اینکه ما با رسانه های گاه به گاه {کار} {نمی کنیم}، به همین دلیل اداره کل شما سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خواست کتابچه ای به همین دلیل {مشخصات} رسانه های مناسب تولید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} سیستم های دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز شخصی قرار دهند تا توسط ممکن است {اطلاع رسانی} مشارکت در شود.

استاندار کرمانشاه: اتفاقات خوبی در راه است

رسانه ها در جهت تحلیل موارد بروند

استاندار کرمانشاه در داخل یکپارچه این نشست هم اندیشی به همین دلیل رسانه ها خواست به تحلیل موارد بپردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به شد کدام ممکن است کرمانشاه در چند وقت اخیر در داخل در میان فاز ها به همین دلیل جمله آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی قطبیت شخصی را به همین دلیل کف دست دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است بخواهید روشنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه گری رسانه ها دارد اگر چه ما این قطبیت را به کرمانشاه باز می گردانیم.

امیری مقدم به تعامل داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری روابط پایه ها با رسانه ها برای راه اندازی شد هرچه بالاتر استان کرمانشاه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نیاز به کرمانشاه را موثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا راه اندازی شد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است بخواهید دردسر رسانه ها دارد.

وی بر تمرین اصحاب رسانه نیز تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اداره کل شما سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خواست این ماده موضوع را دنبال تدریجی.

{در این} دیدار جمعی به همین دلیل اصحاب رسانه نیز آرزو کرد تعمیر مسائل صنفی خبرنگاران به همین دلیل جمله دستمزد، معیشت، مسکن، {آگهی} های دولتی، تسهیلگری در داخل گردش {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعامل داشتن اصولاً {مدیران} با رسانه ها تاکید کردند.

در داخل استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه بیش به همین دلیل ۴۵۰ نفر در داخل کپک رسانه های مختلف مشغول به ورزش هستند. {در این} استان ۱۶۵ نشریه محله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲ تصویر نشریات سراسری سرزنده است.