استاندار سمنان: فرمانداران احیای واحدهای راکد را به صورت ویژه دنبال کنندبه‌ گزارش ایرنا، سیدمحمد رضا هاشمی عصر یکشنبه در داخل مونتاژ هم‌ اندیشی احیای واحدهای راکد در داخل سالن کلاس ها غدیر استانداری، مقوله ای کرد: سالجاری برای رشد مشابه شرکت ها پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به در همه جا استان، نیاز به بُرش شهرستانی در داخل اصل {کار} ستاد احیای واحدهای راکد قرار گیرد.

وی با مقوله ای اینکه خدمت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم نیاز به به آحاد محله منتقل شود افزود: {نباید} هدف اصلی ما صرفا بر روی صنایع {مادر} باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد تا در داخل راستای تأمین ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد در داخل روستاها، واحدهای دارای مسئله تا حد زیادی به دلیل قبلی مورد مشاهده قرار گیرد.

هاشمی اضافه کرد: در داخل بحث و جدال احیای واحدهای راکد {نباید} تنها واقعی هدف گذاری شهرک تجاری باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن {است تا} به واحدهای تجاری، تبدیلی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری، در داخل مرحله فاز ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها نیز مشاهده شود.

وی در رابطه با اینکه در داخل زمینه احیای واحدهای راکد نیاز به دهیاران نیز {در این} بخش سرزنده باشند، اظهار داشت: دهیاران نیاز به در داخل خصوص واحدهای تولیدی سرزنده در داخل مرحله روستاها، {آسیب} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را ایجاد، بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} کنند تا معامله با های اجباری در داخل راستای احیای موارد مشارکت در شود.

هاشمی شکسته نشده داد: در داخل زمینه احیای واحدهای راکد، به صورت از واقعی کارشناسی‌های اجباری صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل بررسی اجمالی های از واقعی در داخل کپک اقدامات قابل اعتماد، احیای موارد مشارکت در می تواند باشد کدام ممکن است نیاز به {در این} زمینه به دلیل قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بسیج سازندگی در داخل کلاس ها ستاد احیای واحدهای راکد استان نیز استفاده بیشتر از شود.

استاندار سمنان تصریح کرد: این یک ضرورت است تا ارتباط واحدهای صنایع {مادر} با نمایندگی های داده ها بنیان افزایش شود تا بتوانیم {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راستای باور مانترا 12 ماه نیز گام برداریم.