استاندارهمدان: استان نیاز به به قطب آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ملت دوباره کاری شودبه گزارش ایرنا؛ “علیرضا قاسمی‌فرزاد” روز شنبه در داخل آئین تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس اخیر دانشکده ملایر گفت: رشد دانشکده‌ها توسط می آید تا حدودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی به همین دلیل نرم افزار قابل توجه ما در داخل استان است.

وی فقط در مورد تاکیدات رئیس معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از جنگ به همین دلیل نپخته‌فروشی، ایران را مملو به همین دلیل معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها معدنی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: این دارایی ها {در حال حاضر} نپخته‌فروشی می‌شود با حرکت به منویات رئیس معظم انقلاب، نپخته‌فروشی را نیاز به جدا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی خوب ارزش افزوده برویم.

استاندار همدان دانشکده‌ها را محل پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت نیروی انسانی متخصص دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای اینکه بتوانیم به همین دلیل چرخ دنده معدنی به خوبی استفاده بیشتر از کنیم، نیاز به با تربیت نیروی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده، بتوانیم به همین دلیل این راهی که در آن خوب ارزش افزوده خوبی را خرید کنیم.

قاسمی‌فرزاد با تاکید بر اینکه این دارایی ها نیاز به برای عصر‌های موارد زیر به سرمایه دوباره کاری شود، افزود: {هر} بعد اصولاً بتوانیم امکانات آموزشی را رشد دهیم، می‌توانیم نیروی متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده بیشتری تربیت کنیم.

وی ممکن است حتی عدم وجود آب را یکی از آنها در نظر گرفته مسائل پیش‌روی استان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: به {تازگی}  با توافق مجمع نمایندگان استان همدان نامه‌ای را اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه رئیس جمهور دادیم کدام ممکن است با اصل پیگیری آیت الله رییسی تعدادی از مسائل آبی در داخل استان تعمیر می تواند.

استاندار همدان دانستن درباره دارایی ها ارزی نیز گفت: طبق تاکیدات رئیس معظم انقلاب، در داخل صورت گشایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا شدن دارایی ها ارزی، این دارایی ها نیاز به برای رشد زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی ناوگان حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، راهی که در آن‌آهن، بزرگراه‌های مواصلاتی شناخته شده به عنوان ضروریات ملت هزینه مربوطه شود.

قاسمی‌فرزاد ضمن تقدیر به همین دلیل مشکل‌ نمایندگان پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشای ملایر یکپارچه داد: افق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌انداز ما رشد دانشکده‌ها است کدام ممکن است به همین دلیل لحاظ کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن موضوع‌های می خواست در داخل استان رشد یابند.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات‌محور در دسترس بودن دانشکده‌ها نیاز به دغدغه عمده ما باشد یا نباشد، ذکر شد: طبق مانترا 12 ماه رئیس فرزانه انقلاب پروژه مضاعفی را در داخل بخش اطلاعات‌بنیان کردن برعهده دانشکده‌ها گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با قابلیت‌هایی تخصصی ایجاد می کند مرحله استان ممکن است وجود داشته باشد، بتوانیم تأمین را اطلاعات‌بنیان کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌آفرینی داشته باشیم.

استاندار همدان در داخل یکپارچه بر لزوم بهره‌گیری به همین دلیل ۲ برند انگور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مبلمان} منبت در داخل شهرستان ملایر تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد با افتتاح  پژوهکشده انگور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش  شاهد بهبود تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا محصول انگور شهرستان ملایر در داخل مرحله ملت باشیم.

قاسمی‌فرزاد یادآورشد: با بیشترین استفاده را ببرید قابلیت‌های پژوهشکده انگور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش نیاز به نتیجه نهایی ورزش‌های این پژوهشکده را در داخل بخش انگور در داخل نیاز به، میان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بلند مدت} ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ماندگاری آن قرار است مشکل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اقدامات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی کدام ممکن است برای تأمین استفاده بیشتر از می‌شود، بتوانیم کیفیت بالا مناسبی را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در داخل بخش تأمین {مبلمان} منبت نیز نیاز به به همین دلیل قابلیت‌های خارج از آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌بنیان استفاده بیشتر از شود.

استاندار همدان ممکن است حتی به اقدامات اثرگذار کنار آمدن با کرونا در داخل مرحله ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرو آن قرار است در داخل استان همدان شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: جمهوری اسلامی ایران 2 ماهه این ویروس را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقایسه شده است با کشورهای پیچیده، انواع نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر شدید زیرین‌تر بود.

قاسمی‌فرزاد ضمن تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن ساختار واکسیناسیون در داخل استان، {مدیریت} موثر کرونا در داخل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان را منصفانه دستاورد عظیم برای ملت در داخل بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} دانست کدام ممکن است با رهنمودهای رئیس معظم انقلاب محقق شد.

وی وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را شناخته شده به عنوان منصفانه قابلیت فرهیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در داخل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی طلایی برای استان همدان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ظاهر شد وزیر علوم به رشد دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای تا حدودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی آنها خواهند شد درخشان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این قابلیت نیاز به به نحو مثبت استفاده بیشتر از کنیم.

به گزارش ایرنا؛ با حضور وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به همین دلیل زحمات “خسرو سایوند” احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید “ابراهیم محمدی‌منش” شناخته شده به عنوان رییس اخیر دانشکده ملایر راه اندازی شد شد.