ارگ‌نویی: گروه امید نیازمند دیدارهای تدارکاتی استبه گزارش ایرنا، گروه {فوتبال} امید کشورمان پنجشنبه ساعت شب در داخل دیداری تدارکاتی به مصاف گل گهر سیرجان سر خورد کدام ممکن است این ورزشی در نهایت همراه خود نتیجه نهایی 2 بر عالی به درآمد شاگردان ارگ نویی منجر به. این twiddling با حضور وزیر فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراگان اسکووچیچ برگزار شد.

امیر ارگ نویی پس به همین دلیل این دیدار گفت: گروه امید توسط می آید {سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتی، خیلی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نرم افزار است. در داخل نظم ساختار دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} خیلی عالی بوده اند.

وی خطاب به وزیر فعالیت های ورزشی ذکر شد: شخصاً مشابه نگاهی کدام ممکن است نسبت به گروه سراسری ممکن است وجود داشته باشد نیاز به به گروه امید هم باشد یا نباشد در نتیجه امید پشتوانه گروه سراسری است. گلایه های مهدوی کیا هم به حق بود. الان جام جهان می تواند حیاتی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکات زیر را {نباید} فراموش کنید.

سرمربی گروه {فوتبال} گل گهر سیرجان عنوان کرد: گروه درون پایین خیلی عالی است با این وجود در داخل کامل گروه امید ممکن است بخواهید دیدارهای تدارکاتی دارد. نیاز به به نظر می رسید ویژه ای به گروه امید داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها نیازمند دیدارهای تدارکاتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط می آید ارزان نیاز به به قرار است به آنها بروند آگاه باشید شود، چون عصر موارد زیر {فوتبال} کشورمان هستند.

وی در موضوع اینکه گروه امید پشتوانه گروه سراسری است، ذکر شد: {متاسفانه} در داخل ملت ما از هر نظر به گروه امید آگاه باشید نمی شود. نگاه به گذشته هم چنین شرایطی داشتند. به همین دلیل وزیر فعالیت های ورزشی توقع {داریم} به همان اندازه بعد به همین دلیل ۴۰ 12 ماه به نظر می رسید ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی داشته باشد یا نباشد. وی به همین دلیل خانوار فعالیت های ورزشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما به همین دلیل او می رود توقع دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به وی پشتیبانی کنند به همان اندازه به نظر می رسید سیاسی به همین دلیل فعالیت های ورزشی در اطراف شود.

ارگ نویی بازگشت به شد: {امیدوارم} به گروه امید هم آگاه باشید اصولاً شود. در داخل کشورهای نه به گروه امید اصولاً به همان اندازه بزرگسالان آگاه باشید می کنند. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به وزارت فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را به همین دلیل شخصی کنار تدریجی.

وی افزود: ورزشی های داخل پشتیبانی چندانی به گروه امید {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین المللی داشته باشد یا نباشد. قرار بود ورزشی در لحظه کنسل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سجادی نبود این دیدار برگزار نمی شد.

سرمربی گروه {فوتبال} گل گهر سیرجان خاطرنشان کرد: ما ۳۰ {امتیاز} به همین دلیل بازو دادیم. اگر ۹ گل ناحقی کدام ممکن است کمیته انضباطی برای ما فکر تجزیه و تحلیل کنید می بینید گل زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده چندم جدول هستیم. کاری کدام ممکن است همراه خود ما کردند در داخل گذشته تاریخی {فوتبال} در داخل هیچ جای دنیا مشارکت در ندادند. امسال جزو 12 ماه های ناسالم اقامت من خواهم کرد بود.

وی یکپارچه داد: قرعه گروه سراسری در داخل جام جهان ساده معمولاً نیست با این وجود این گروه {قابلیت} های بزرگی دارد. امید این را {داریم} به همان اندازه به مرحله بعد برویم. این عصر ظرفیت را دارد. اسکوچیچ {نتایج} خوبی گرفته است.

ارگ نویی خاطرنشان کرد: به نظر می رسید به فعالیت های ورزشی نیاز به پهلوانی باشد یا نباشد. نیاز به به نظر می رسید های سیاسی را به همین دلیل فعالیت های ورزشی در اطراف کنیم. ما به این توضیحات در داخل {فوتبال} ضربه خوردیم. نیاز به به نظر می رسید فوتبالی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امکانات ورزشی کنیم.