اتحادیه اروپا لوپن را به حیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن اموال عادی متهم کردبه گزارش ایرنا به نقل به دلیل رویترز، دادستانی فرانسه تصریح کرد: محل کار دادستانی فرانسه در داخل پاریس به دلیل بدست آمده گزارش اولاف کسب اطلاعات در مورد لوپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزبش در داخل گذشته تاریخی ۱۱ مارس خبر دانش است.

موقعیت یابی تحقیقی «مدیا پارت» در داخل اینباره نوشت: گزارش اولاف مدعی است کدام ممکن است لوپن ۱۴۰ هزار یورو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مجموع، حزب وی ۶۱۷ هزار یورو به دلیل پول نقد های مردمان فرانسه را هدر دانش اند. لوپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزبش {در این} گزارش، متهم به اختلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از سفارشی به دلیل پول نقد ها نشده اند ولی این گزارش به دلیل هدر ارائه پول نقد ها برای برگزاری مراسمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر دستمزد کارگران خبر دانش است.

جردن باردلا رئیس حزب «تصویر سراسری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل متحدان لوپن در داخل اینباره به رادیو منصفانه اروپا ذکر شد: مراکز ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا {نمی توانند} مردمان فرانسه را با این حرف ها فریب دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل انتخابات مداخله کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لوپن {آسیب} بزنند.

وی به دلیل پرکردن ۲ دادخواست حقوقی علیه اولاف خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دادخواست {سوم} هم سریع اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم جیب دادگاه می تواند باشد.

رودولف بوسلوت حرفه ای حقوقی لوپن نیز در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با رسانه های منطقه ای، اتهامات را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن چنین گزارشی را بدست آمده نکرده اند.

به دلیل 12 ماه ۲۰۱۷، لوپن به صنوبر حقوق دستیاران پارلمانی شخصی به دلیل امور مالی اتحادیه اروپا، متهم به هدر ارائه پول نقد های این نهاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده مشتاق در مورد نهادهای ذیربط در داخل بازو ارزیابی است.

لوپن رقیب انتخاباتی امانوئل مکرون در داخل در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری در داخل روز یکشنبه هفته بلند مدت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرون بر مقدمه فینال ها با فضا کمی فقط به دلیل وی جلوتر است.