آیا گوشت های حیوانی و پروتئین های گیاهی یکسان هستند؟بله خیر اجزا و عملکرد پروتئین های گیاهی و گیاهی یکسان است. اما نحوه تأثیر سلامتی می تواند متفاوت باشد.

The post آیا پروتئین های گوشتی و گیاهی یکسان هستند؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید