آموزش هرمزگان از دست دادن زندگی داده ها آموز مینابی “در دانشگاه” را تکذیب کرد{در این} اطلاعیه کدام ممکن است {نسخه} ای ازآن شامگاه یکشنبه در داخل اختیار ایرنا قرار گرفت آمده است: پیرو تخلیه خبری در داخل رسانه های جمعی در داخل خصوص از دست دادن زندگی منصفانه داده ها آموز مینابی در دانشگاه، به استحضار می رساند؛ خبر یاد شده برابر این روایت صحت ندارد.

در داخل شکسته نشده این اطلاعیه آمده است: گزارش میدانی مشاوران ذیربط حاکیست؛ این رخداد تلخ در مسیر درست دانشکده برای اسکان رخ داده است کدام ممکن است مراتب در داخل انگشت بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده موضوع همراه خود حساسیت اجباری توسط مراجع قابل احترام در داخل جاری پیگیری است.

پیش به همین دلیل این دارایی ها محله ای به همین دلیل از دست دادن زندگی داده ها آموز ۱۴ساله {درگیری} ۲دانش آموز ۱۴ ساله محمد امین بهادری در داخل روستای زرتوجی به همین دلیل قابلیت ها دهستان کریان شهرستان میناب خبر اطلاعات بوده اند.

بر مقدمه خبر مقدماتی یکی در همه دانشمندان به عنوان نمونه آثار هنری رزمی شخصی به سینه «محمد امین» ضرباتی را وارد کرد کدام ممکن است این ضربات باعث ایست تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی محمد امین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر کادر  دانشکده نیز برای نجات جان وی ناکام ماند.

آگاه می تواند دانشمندان دانشکده باقرالعلوم روستای زرتوجی در نتیجه تعمیرات دانشکده در داخل حسینه این روستا به دبیرستان می‌روندو گروه‌ها {در این} حسینیه برگزار می‌شود.

امیری یکی در همه اهالی این روستا {در این} باره اظهار داشت: دانشمندان دانشکده باقرالعلوم روستای زرتوجی در نتیجه تعمیرات دانشکده در داخل حسینه این روستا به دبیرستان می‌روندو گروه‌ها برای مدت زمان کوتاهی {در این} حسینیه برگزار می‌شود.