{آزادی} زندانیان خراسان رضوی همراه خود گلریزان دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویش مشهد مهربان فشار خوردجواد غفاریان طوسی روز شنبه در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: در داخل ساختار گلریزان دیجیتال به نیت حضرت امام رضا(ع) ۸۰ هزار ریال پشتیبانی به دلیل سوی {هر} شخص هم استانی {برنامه ریزی} شده کدام ممکن است ادعا به همراه خود همراهی نهادها، توالی های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسباب بازی نسبت به اکتسابی این مبلغ اقدام شود.

وی ذکر شد: خیران می‌توانند به صورت خودجوش کمک خواهد کرد که شما {آزادی} زندانیان جرایم غیرعمد، کمکهای شخصی را توسط حساب سیبای موسسه مالی سراسری به شماره ۰۱۰۵۹۴۶۹۴۸۰۰۷، کارت بازی موسسه مالی سراسری به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۹۳۲۹، کارت بازی موسسه مالی صادرات به شماره ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۴۱۹۸۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب سپهر موسسه مالی صادرات به شماره ۰۱۰۸۰۱۱۵۵۰۰۰۱ صنوبر کنند.

رییس ستاد مردم معامله با به امور دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به زندانیان نیازمند خراسان رضوی یکپارچه داد: در داخل کپک پویش مشهد مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری شورای اجتماعی محلات مشهد نیز زمینه انباشت کمکهای محله ای این نهادها با عرضه می شود.

غفاریان طوسی ذکر شد: مطابق {اطلاع رسانی} صورت گرفته، درکنار جشن های گلریزانی تخصصی ایجاد می کند پارکها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد در داخل مرحله محلات مشهد برگزار می تواند، مشهدی ها می توانند پشتیبانی های تمیز کردن با شماره حساب ستاد دیه در داخل موسسه مالی ملت به شماره ۲۰۰۵۳۱۰۷۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شماره کارت بازی ۶۱۰۴۳۳۷۳۰۴۷۹۱۱۶۱ واریز نمایند.