آجورلو: به مجیدی توهین کردند/به کمیته اخلاق انتقاد می‌کنیمبه گزارش ایرنا، مصطفی آجورلو در داخل خصوص فینال {شرایط} استقلال پس به دلیل دیدار پرهیاهوی جام حذفی برابر نساجی گفت: «آنچه بدون هیچ ملاحظه ای است؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید براق شدن استقلال {در این} فصل حاصل مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش‌کوشی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی کارگران تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همه شما مهمتر حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد هواداران پرشوری بوده کدام ممکن است 12 ماه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زحمت کش‌ترین {شرایط} جدا نیروی کار محبوبشان باقی ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} فصل نیز به هیچ وجه به توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی استقلال تردید {نکردند}.

وی افزود: فرض من حتی دارم این استقلال سود‌های زیادی دارد کدام ممکن است به خوبی آن قرار است را آرم خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران پرشورش را به نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌ای این فصل دارند، می‌رساند. هواداری روزهای تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی، فداکار به نیروی کار محبوبش مانده نرخ اول ‌های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی‌های عالی است.

مدیرعامل استقلال عنوان کرد: نتیجه نهایی ورزشی برابر نساجی دوست ندارم الگو این دیدار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تناسبی همراه خود فوتبالی کدام ممکن است فراهم کردن شد، {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌های گل‌زنی به هدفی کدام ممکن است داشتیم نرسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جام به دلیل انگشت سر خورد.

وی اضافه کرد: تردیدی {وجود ندارد} کدام ممکن است این اتفاق برای همه شما ما تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحت‌کننده بود با این وجود 9 تصور به ناراضی شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 آنکه همراه خود هدف اصلی روی این شکست جایگزین ‌های عظیم موارد زیر را به دلیل انگشت بدهیم. استقلال همراه خود همه شما اتفاقات این {مسابقه}، خوب جام را به دلیل انگشت داد با این وجود شش‌ قدم همراه خود جام اکنون نیست شکاف دارد کدام ممکن است آرم دانش سود انگشت‌یابی به آن قرار است را {در این} فصل داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک ضرورت است برای دستیابی آن قرار است همدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحد {در این} {مسیر} جدا هم باشیم.

آجورلو ادای احترام به شد: به فرهاد مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک تک گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای نیروی کار استقلال آرامش خاطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد من حتی دارم کدام ممکن است بهترین راه مانده به همان اندازه قهرمانی را همراه خود توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} قابل توجه به خوبی طی خواهند کرد. این نیروی کار کارهای بزرگی را مشارکت در دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان کارهای عظیم تر را هم دارد.

وی یکپارچه داد: این توانمندی {در این} نیروی کار نرخ اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار موثر ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز خودش را به همه شما کارشکنی‌ها تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود حق خودش را در داخل پایین {مسابقه} بگیرد. تجهیزات گلف همراه خود اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد فشرده همراه با کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها نیروی کار قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما ما در داخل خوب {مسیر} زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرنوشت}‌ساز به {حرکت} در داخل بهترین راه قهرمانی یکپارچه خواهیم داد.

مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال در داخل یکپارچه به سناریو داوری در داخل {فوتبال} ایران صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: سناریو داوری به صورت عمومی {شرایط} خوبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل داوری در داخل از ورزشی‌های این فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فصل‌های قبلی وجود داشته کدام ممکن است واقعا ترسیده کننده است. {متاسفانه} خطاها داوری فوق العاده بارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {نتایج} خیلی به دلیل دیدارها تاثیر بلافاصله می گذارد.

وی افزود: {متاسفانه} همراه خود این مقدار به دلیل انتقاد، خیلی کمتر نیاز‌ای برای اصلاح کردن دیده می‌شود. این اعتراض‌ها نیاز به نیاز‌ای برای اصلاح کردن راه اندازی تدریجی 9 اینکه مقابل آن قرار است ایستادگی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {نتایج} نیروی کار‌ها لطمه وارد تدریجی. {متاسفانه} در داخل ورزشی‌های فعلی ما به دلیل داوری ضربه خوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره ما رعایت نشد. اعتراض هم کردیم با این وجود واقعا واقعاً احساس نکردیم کدام ممکن است تغییری در داخل الگو در دسترس رسوبی است. این مقدار به دلیل اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد نیاز به سناریو را تنظیم دهد با این وجود ما سیگنال‌ای به دلیل تنظیم بیانیه نکردیم.

آجورلو ادای احترام به شد: فاز داوری {متاسفانه} خیلی کمتر به دلیل سایر فاز‌های {فوتبال} مورد آگاه باشید قرار گرفته کدام ممکن است در پایان این ماده به معنی مسابقه ضربه می‌زند. حتما عموم مردم داوران هم بر این اعتقادند کدام ممکن است ساختار داوری ما ممکن است بخواهید اصلاح کردن دارد کدام ممکن است بخشی به دلیل آن قرار است به تکنولوژی VAR درمورد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز اکنون نیست آن قرار است به بحث و جدال‌هایی چون آماده سازی، حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تمرینی و بسیاری دیگر برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است این اصلاحات صورت گیرد ما برای خواستن مدت زمان ممکن است بخواهید تدابیری {داریم} کدام ممکن است در داخل مسابقه را اطمینان کنند. {متاسفانه} واقعاً احساس زیان می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حس در داخل بین نیروی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است دانستن درباره ما تحمیل نمی‌شود. آرزو به لازم ندارم به صورت مصداقی بگویم کاملا سخن من می روم ناظر به معنی عمومی است.

سرپرست کار کردن تجهیزات گلف استقلال خاطرنشان کرد: ابزار خواستن مدت زمان نیاز به ناظر به ۶ {مسابقه} بلند مدت لیگ برتر باشد یا نباشد. حالا کدام ممکن است  VAR وارد نشده نیاز به کارگروه ویژه‌ای {در این} ۶ هفته تشکیل شود کدام ممکن است همراه خود نظارت {مدیران} فدراسیون {فوتبال} در داخل فاز تصمیم گیری در مورد داوران، از کیت داوران، نظارت بر آنها خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن قطعنامه‌های یکپارچه پرانرژی باشد یا نباشد. نیاز به عالی داوران ملت کدام ممکن است همانقدر کم مغالطه را {در این} فصل داشتند برای این ۶ ورزشی نیروی کار‌های مدعی قهرمانی تصمیم گیری در مورد شوند.

وی افزود: حتما نیاز به عالی از کیت را داشته باشند. اگر این یک ضرورت است گروه توجیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی برای متعهد شدن قطعنامه‌های یکپارچه برای آنها خواهند شد برقرار شود. کمیته داوران می‌تواند همراه خود تجهیزات گلف‌ها جلساتی برگزار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف آنها خواهند شد را هم بشنود. {در این} ۶ هفته احتمالاً بتوان همراه خود این اقدامات قابل توجهی سناریو را بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان داد. در داخل {شرایط} کنونی کمتر از حساب کردن اینجا است کدام ممکن است به دلیل داوران همراه خود تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند خصوصا در داخل ورزشی‌های ظریف لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار‌های مدعی قهرمانی استفاده بیشتر از شود.

آجورلو ذکر شد: مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا داوری‌های لیگ نیاز به در داخل حدی باشد یا نباشد کدام ممکن است موجب دلخوری کردن نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تصور راه اندازی نشود کدام ممکن است برخی احتمالاً غیر مستقیم به را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی استقلال نباشند. در داخل هفته‌های پایانی طبیعتا حساسیت‌ها نیز معمولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مغالطه داوری می‌تواند {سرنوشت} خوب جام را خرس تاثیر قرار بدهد.

وی در داخل یکپارچه به مسایل رسوبی فقط در مورد داوری هم پاسخ تأیید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: پس به دلیل اینکه توهین‌ها به سرمربی خوب نیروی کار استقلال را بیانیه کردم، به معاونت حقوقی گفتم کدام ممکن است حتما نیاز به به کمیته اخلاق انتقاد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پی انتقاد کمیته داوران لایحه دفاعیه برای سرمربی نیروی کار تدوین شود. ممکن است همچنین به دلیل مسوولان فدراسیون {فوتبال} می‌خواهم {افرادی که} به صورت علنی به اعضای کادر فنی تجهیزات گلف توهین کردند در داخل چینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینش داوران مدعیان قهرمانی موقعیت نداشته باشند. به دلیل کمیته اخلاق هم می‌خواهم کدام ممکن است همراه خود عدالت نسبت به انتقاد تجهیزات گلف استقلال اقدام تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای سمیعی هم همراه خود جدیت این ماده را دنبال کنند.

مدیرعامل استقلال به دلیل لزوم اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد در داخل مقطع موجود ذکر شد: تخصص‌ سی ساله‌ برادر نوزاد خواهید داشت در داخل فضای {مدیریت} {فوتبال} ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در داخل تجهیزات گلف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کورس‌های مختلف قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام {حاشیه}‌ها، شیطنت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ‌اندازی‌ها به اینجانب یادآوری می‌تدریجی کدام ممکن است تمام تلاشم را برای ادامه دادن اوقات فراغت نیروی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور ماندن از {حاشیه}‌ها مشارکت در بدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش معتقدم کدام ممکن است اقدامات فعلی صرفا در داخل جهت برهم‌زدن هدف اصلی نیروی کار استقلال ابزار‌ریزی شده است. دلیل این است علت نیاز به بیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت بگویم کدام ممکن است مراقب نقشه‌های مخالفان باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی آنها خواهند شد را همراه خود اوقات فراغت شخصی برهم بزنیم.

وی یکپارچه داد: رقبایی کدام ممکن است در سراسر پایین توان کنار آمدن با ما را ندارند سعی می‌کنند ورزشی را به بیرون از در پایین بکشانند. اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی ما، حیاتی ترین کار کردن برای کنار آمدن با این سیستم است. ما {در این} ۶ هفته هم نیاز به به دلیل فضای بیرون از در پایین مراقبت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به آن قرار است هوشیار باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل درون پایین مربوط به در گذشته همراه خود اوقات فراغت به {کار} شخصی یکپارچه دهیم.

آجورلو تاکید کرد: در داخل درون پایین نیروی کار ما همراه خود جسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شجاعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فوتبال} مورد قبول همراه خود مشکل کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها توانسته ۵۶ {امتیاز} خرید تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است {واسطه} برخی آرزو می کنند عوض کردن پایین ورزشی هستند کدام ممکن است {اجازه} آن قرار است را نخواهیم داد. ما این توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی را {داریم} این 2 فاز همراه خود اقتدار {حرکت} کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی برویم. این حاصل تجربیات بنده {در این} 12 ماه‌ها بود کدام ممکن است مورد نیاز دانستم {در این} مقطع مقوله ای کنم.

وی ذکر شد: همراه خود نگه داشتن هدف اصلی، انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادی کدام ممکن است به دلیل ابتدای فصل تحت سلطه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا بهترین راه یکپارچه می تواند داشته باشد {با این وجود} کدام ممکن است فرض {داریم} توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ما عظیم‌تر به دلیل اینگونه محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل است به دلیل حق استقلال همراه خود تمام توان حفاظت خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {مسیر} شخصی همراه خود توانایی یکپارچه می‌دهیم.

مدیرعامل تجهیزات گلف استقلال افزود: به دلیل فدراسیون {فوتبال} کدام ممکن است متولی اداره {فوتبال} ملت است تقاضا می‌کنیم کدام ممکن است همراه خود دقت تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب مناسب داوران {اجازه} ندهد به همان اندازه هیچ حقی ضایع شود به همان اندازه همراه خود اجرای مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقطع بقیه به دلیل این فصل به خوبی به بالا برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان‌شاءالله استقلال به شما گزینه بدهد به حق {واقعی} خودش کدام ممکن است قهرمانی در داخل رقبا‌های لیگ برتر است، انگشت یابد.